BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Różyński Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce
Participation Fund as a Key Tool for Development of Cooperative Banking in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 485-497, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Bankowość, Banki spółdzielcze, Efektywność ekonomiczna, Kapitał własny
Banking, Cooperative banks, Economic efficiency, Ownership capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań było określenie znaczenia funduszu udziałowego w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie 240 banków spółdzielczych. W badaniach wykorzystano następujące miary efektywności, tj.: zysk netto [tys. zł], ROE [%], wskaźnik C/I, ROA [%], marżę finansową. Uwzględniając uzyskane wyniki badań należy stwierdzić, że fundusz udziałowy umiarkowanie, ale pozytywnie wpływa na efektywność banków spółdzielczych. Ponadto badania wykazały, że zarządzający bankami spółdzielczymi powinni w sposób rozważny dokonywać zwiększania funduszu udziałowego, gdyż z jednej strony jego wzrost przyczynia się do przyrostu zysku netto w wartościach bezwzględnych, z drugiej zaś może powodować obniżenie się rentowności funduszy własnych ogółem banków spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the importance of participation found in the development of the cooperative banking sector in Poland. The study was conducted on a sample of 240 cooperative banks. The study used the following measures of effectivene: net profit [thousand PLN], ROE [%], C / I ratio, ROA [%], the financial margin [%]. Considering getting results it should be noted that the participation fund moderately but positively affects the efficiency of cooperative banks. In addition, studies have shown that managing cooperative banks should prudently be made to increase the share of the fund, on the one hand, its growth contributes to the increase in net profit in absolute terms, on the other hand can cause a decrease in the profitability of total own funds of cooperative banks. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balina R. (2013), Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności, Roczniki Naukowe SERiA, t. 15, z. 3.
 2. Balina R., Różyński J., Idasz-Balina M., Pochopień J. (2013), Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, t. 1 (2), Warszawa.
 3. Brzozowska K. (2011), Retrospektywna ocena zmian w rankingu największych banków świata, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Flejterski S., Solorz J.K. (2012), Systemy bankowe krajów G-20, Wydawnictwo ZBP, Szczecin.
 5. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003), Ekonometria, Wydawnictwo WSHiFM, Warszawa.
 6. Janc A. (2004), Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 7. Janc A., Krymarys-Balcerzak A. (2004), Funkcjonowanie współczesnego banku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 8. Juszczyk S., Balina R., Różyński J., Pochopień J. (2013), Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych, Zarządzanie i Finanse, r. 11, nr 2, cz. 1, Gdańsk.
 9. Kowalski O., Balina R., Różyński J. (2013), Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103, Warszawa.
 10. Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe, Warszawa.
 11. Różyński J. (2009), Bankowość spółdzielcza przed szansą dynamicznego i nowoczesnego rozwoju, Głos Banków Spółdzielczych, nr 4.
 12. Starzyńska W. (2006), Podstawy statystyki, Difin, Warszawa.
 13. Szambelańczyk J. (2006), Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Szambelańczyk J., Mielnik M. (2006), Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji, w: Bankowość Instytucje, instrumenty i strategie rozwojowe w dobie integracji gospodarczej, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 15. Szustak G. (2009), Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 16. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 1982, nr 30, poz. 210.
 17. Welfe A. (2003), Ekonometria, Wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Zalcewicz A. (2009), Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa.
 19. Zaleska M. (2002), Fundusze własne banków (spółdzielczych) - podstawy prawne i aspekty ekonomiczne, Studia i Prace SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 25, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu