BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałużny Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ocena funkcjonowania banków w świetle zmieniających się regulacji prawnych
Evaluation of the Banks in the Light of Changing Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 499-510, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Bankowość, Sprawozdanie finansowe, Mierniki oceny finansowej banku, Regulacje prawne, Nadzór bankowy
Banking, Financial statements, Bank's financial assesment indicators, Legal regulations, Bank supervision
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Wskazanie mierników wykorzystywanych podczas oceny funkcjonowania banków oraz ograniczeń płynących ze zmian regulacji prawnych dotyczących banków. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań finansowych opublikowanych przez banki. Wynik - Wskazanie, jakie ograniczenia wynikają ze zmian w sposobie przygotowywania przez banki danych wejściowych do systemu oceny ich funkcjonowania oraz ze zmian w zestawie wykorzystywanych mierników oceny i algorytmie poszczególnych wskaźników. Oryginalność/wartość - Krytyczne spojrzenie na dobór mierników oceny banków oraz możliwość dokonywania na przestrzeni kilku okresów porównań w zakresie sposobu funkcjonowania banków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the measures used in the evaluation banks' activity and the constraints arising from changes in regulations on banks. Design/Methodology/approach - Analysis of legislation, analysis of literature, analysis of financial statements released by the banks Findings - Pointing the limitations due to changes in the method of preparation of input data by banks, and changes in the set of evaluation measures used, and the algorithm of the individual indicators / ratios. Originality/value - A critical look at the selection criteria of the assessment of banks and the possibility of making comparisons in terms of the functioning of banks over several periods. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Kałużny R. (2009), Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kałużny R. (2010), Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 525-531.
 5. Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2012, poz. 1376 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2008, nr 235, poz. 1589, z późn. zm.
 10. Rekomendacja R Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, stanowiąca załącznik do uchwały nr 151/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r.
 11. Rekomendacja S (I) dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, stanowiąca załącznik do uchwały nr uchwały nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r.
 12. Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, stanowiąca załącznik do uchwały nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r.
 13. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, stanowiąca załącznik do uchwały nr uchwały nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 r.
 14. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision (2010), Basel, BSBS 188.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu