BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bromber Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia
The Role and Functioning of NFZ in the System of Health Protection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 541-557, rys., tab., bibliogr. 72 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Opieka zdrowotna, Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care, Health care benefits, Health care financing
Note
streszcz., summ..
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
W niniejszym artykule dokonano analizy i oceny instrumentów działania Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: Funduszu). W szerszym aspekcie autor zwraca uwagę na rozproszenie i rozmycie odpowiedzialności w obszarze ochrony zdrowia. Jego zdaniem, percepcja roli Funduszu w dużym stopniu jest zdeterminowana brakiem równowagi pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia. W ocenie autora nie powinno się Funduszowi przypisywać funkcji koordynatora systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji odpowiedzialności za ochronę zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The hereby paper contains the analysis and evaluation of the functional instruments of the National Health Protection Fund, hereinafter referred to as the Fund. In a wider context, the author focuses on the dispersion and blurredness of responsibility in the sphere of health protection. In the author's opinion the perception of the Fund to a large extent is determined by the lack of balance between the subj ects participatingin the system of health protection. In the author's opinion the function of the coordinator of the health protection system and hence the responsibility for health protection should not be ascribed to the Fund. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bączek I., Podział środków na leczenie: czy algorytm zabiera biednym, a daje bogatym, www.rynekzdrowia. pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Podzial-srodkow-na-leczenie-czy-algorytm-zabiera-biednym-a-dajebogatym, 5569,4,drukuj.html.
 2. Biardzki M. (2010), Ministerstwo głupich kroków, "Menedżer Zdrowia", nr 1, s. 12-18.
 3. Co trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia (2010), red. P. Krasucki, Instytut Sprawa Publicznych, Warszawa s. 12.
 4. Cygańska M., Gierusz J., Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów, http://zif.wzr.pl/pim/2007_4_2.pdf, s. 21-22.
 5. Czerska I., Jasiak-Kaczmarek B. (2012), Algorytmy wyrównawcze Narodowego Funduszu Zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce, w: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Szczecin, s. 571.
 6. Dychalska P. (2010), Narodowa Fikcja Zdrowia, "Menedżer Zdrowia", nr 1, s. 14.
 7. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II (2008), red. S. Golinowska, Warszawa.
 8. Fortak-Karasińska K., Bogusiak M., Gdy płatnik kontroluje, www.rynek zdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Gdy-platnik- -kontroluje,104556,drukuj.html.
 9. Golinowska S., Sowada Ch., Tanbor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świetek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits'a T. (2012), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS, Kraków, s. 9.
 10. Ile rzeczywiście kosztują procedury? Trudno się doliczyć, www.rynekzdrowia.pl/ Finanse-i-zarzadzanie/Ilerzeczywiscie- kosztuja-procedury-Trudno-sie-doliczyc,136339,1.html.
 11. Informacja o wynikach kontroli "Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia" (2012), Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie.
 12. Informacja o wynikach kontroli "Wykonania w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia" (2013), NIK, Warszawa, s. 7 i 16.
 13. Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w II kwartale 2013 roku (a), www.nfz.gov.pl/new/ idex.php?katnr=3&dzialnr=22&artnr= 5734& szukana= kontroli.
 14. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2013 roku (b), www.nfz.gov.pl/new/index.php ?katnr=3&dzialnr=22&artnr=5733&szukana=kontroli.
 15. Interpelacja nr 10065 w sprawie problemu tzw. nadwykonań w służbie zdrowia, http://sejmometr. pl/sejm_interpelacje/ 12638.
 16. Interpelacja nr 10760 do ministra zdrowia w sprawie krzywdzącego dla Lubelszczyzny algorytmu podziału środków finansowych w NFZ, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5CC48F3E.
 17. Interpelacja nr 2292 do Ministra Zdrowia w sprawie zasadności kontroli NFZ i nakładania kar na placówki medyczne, http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i02292/ $File/ i02292.pdf.
 18. IX Forum Rynku Zdrowia: wycena procedur - dlaczego płatnik ma z tym problem? www.rynekzdrowia.pl/Finanse- -i-zarzadzanie/IX-Forum-Rynku-Zdrowia-wycena-pro cedur-dlaczego-platnik-ma-z-tym-problem,135141,1. html.
 19. Jaworzyńska M. (2012), Metody finansowania świadczeń zdrowotnych, w: Annales Universitatis Mariae Curie -Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46, s. 278.&
 20. Kaczmarek A., Rachunek kosztów szyty na miarę. Rozmowa z prof. Gertrudą Świderską, kierującą zespołem do przygotowania projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców, http://m.onet.pl/biznes/prasa,vvy57.
 21. Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń, ftp://ftp.nfz-poznan.pl/nfz/pliki /komunikat_szoi_19012011.pdf.
 22. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego sytemu oceny dokonań (2011), red. M. Hass- -Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 133.
 23. Kowalska I. (2009), Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna. Oczekiwania a rzeczywistość, "Polityka społeczna", nr 11-12, s. 47.
 24. Kurowska A., Szparkowska S., Uzdrowić system ochrony zdrowia, www.rp.pl/artykul/424403.html?p=1.
 25. Likwidacja II fazy rozliczeń, www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=12&ve d=0CDsQFj ABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.nfz-warszwa.pl%2Fdownload%2Fszoi%2 Fszkolenia%2F Mazowiecki_ OW_NFZ_Likwidacja_II_fazy_rozliczen.ppt&ei=F8qVUuYHifbIA4uegIAP&usg=AFQjCNF3sXnKN8R KBAeB7LOLpqP1LSWLLQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ.
 26. Lisowska B. Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne nie uzdrowi pacjentów, http://serwisy.gazetaprawna.pl / zdrowie/artykuly/628335, wyzsza_skladka_na_ ubezpieczenie _zdrowotne_nie_uzdrowi_pacjentow.html.
 27. Lista obowiązujących Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji, www.nfz.gov.pl/ new/? Katnr=0& dzialnr=17.
 28. Łączenie ZUS z NFZ, czyli jak uzdrowić składkę na zdrowie, http://serwisy.Gazeta prawna.pl/zdrowie/artykuly /565325,laczenie_zus_z_nfz_czyli_jak_uzdrowic_skladkenazdrowi e.html.
 29. Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, s. 13-14, http://recesja.icm.edu.pl/ips/ problemyps/pps21/Magnuszewska-Otulak PPS21-13-8.pdf.
 30. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2008a), Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza Regionalna, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 31. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2008b) Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 32. Misiąg W., Tomalak M. (2010), Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 29.
 33. Nojszewska E., NFZ nie tylko płatnik publiczny, ale także kreator polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym, http://wartowiedziec.org/attachments/article/ 8697/Ekspertyza_E.Nojszewska_SGH.pdf.
 34. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 13467, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6. nsf/main/21A7B0BE.
 35. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 7112 w sprawie zasad finansowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc. xsp?key=17EA7B1D.
 36. Pietraszewska-Macheta A. (2012), Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych, ODDK, Gdańsk, s. 183.
 37. Pietraszewska-Macheta A., Szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, www. zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/szczegolowy-tryb-i-kryteria-podzialu-srodkow-pomiedzy-centrale-ioddzialy- woj ewodzkie-narodowego-Funduszu-zdrowia-z-przeznaczeniem-na-finansowanie-swiadczen-opiek i-zdrowotnej.
 38. Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, www.nfz.gov.pl/new/ art/5160/2012_ 11_06_nfz_ plan_dz_2013.pdf.
 39. Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok, www.nfz.gov.pl/new/art/5812/ 2013_ 12_04_plan_ dz_2014.pdf.
 40. Pracodawcy RP: konieczna zmiana sposobu podziału środków NFZ, www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/ pracodawcy-rp-konieczna-zmia na-sposobu-podzialu-srodkow-nfz,5203.html.
 41. Prognoza przychodów na lata 2013-2015 (2012), Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, www.szpitale. org/images/stories/pliki/prognoza%20przychodw%20nfz%20na%20lata%202013-2015%20-%2015-06- 2012.pdf, s. 4.
 42. Radni apelują do NFZ o wyższe finansowanie m.in. stołecznych szpitali, http://wyborcza.pl/ 1,91446,14911775,Stolica__ Radni_apeluja_do_NFZ_o_wyzsze_finansowanie.html#ixzz2m7j0Tcvq. Szefowa NFZ: kolejki zawsze będą istniały, www.wprost.pl/ar/388923/Szefowa-NFZ-kolejki-zawsze-beda-istnialy/.
 43. Raport przygotowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny, www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Raport- -GUMed-niepubliczne-szpitale-lec za-039-oplacalnych-039-pacjentow,120326,14.html.
 44. Reforma NFZ, prezentacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/ docs/prezent_decentnfz_20130322ppp.pdf.
 45. Rośnie liczba spraw o nadwykonania, www.mp.pl/kurier/88087.
 46. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, DzU, nr 104, poz. 875 z późń. zm.
 47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, DzU, nr 193, poz. 1495.
 48. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, DzU, nr 213, poz. 2161 z późn. zm.
 49. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, DzU, nr 274 poz. 2719.
 50. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, DzU, nr 274, poz. 2723.
 51. Rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, DzU, nr 81, poz. 484.
 52. RPO interweniuje w sprawie algorytmu NFZ, http://pulsmedycyny.pl/2657705,18614,rpo-interweniuje-w-sprawie- -algorytmu-nfz.
 53. Sienkiewicz T. (2011), NFZ - wszechpotężny kontroler, "Służba Zdrowia", nr 17-25, s. 9-12.
 54. Sobiech J. (2004), Składka na ubezpieczenie zdrowotne i bezpośrednie opłaty za usługi w systemie "mono kasy", w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom I. Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 449.
 55. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki (2009), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 56. Standardy kontroli w administracji rządowej (2012), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 57. Strzesak E. (2010), Choroby na życzenie NFZ, "Menedżer Zdrowia", nr 2, s. 20-22.
 58. Szefowa NFZ: kolejki zawsze będą istniały, www.wprost.pl/ar/388923/Szefowa-NFZ-kolejki-zawsze-beda-istnialy/.
 59. Szpital im. Kopernika przegrał z NFZ sprawę o nadwykonania; www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Lodz-Szpital-im- Kopernika-przegral-z-NFZ-sprawe-o-nadwykonania,127245,2.html.
 60. Szpitale szykują zbiorowy pozew przeciwko NFZ ws. nadwykonań, www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/ Wielkopolskie-szpitale-szykuja-zbiorowy-pozew-przeciwko-NFZ-ws-nadwykonan,13098 3,1. Html.
 61. Szpitale wnioskują do MZ o ingerencję w system rozliczania świadczeń przez NFZ, www.rynekzdrowia.pl/ Finanse- i-zarzadzanie/Szpitale-wnioskuja-do-MZ-o-ingerencje-w-system-rozliczania-swiadczen-przez-NFZ, 127598,1.html.
 62. UOKiK bada skargę ponad 130 szpitali na NFZ, www.rynekzdrowia.pl/Prawo/UOKiK-bada-skarge-ponad- -130-szpitali-na-NFZ,135537,2.html.
 63. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 64. Wasen J., Marek M. (2001), Wyrównanie finansowe między Kasami Chorych w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych, Inicjatywy sektora prywatnego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Projekt banku Światowego nr 3466 - POL TOR 3.4.14/A, Warszawa, s. 3.
 65. Wojteczek J.(2010), Algorytm hipokryzji, "Menedżer Zdrowia", nr 8, s. 18-22.
 66. Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach (2009), red. A. Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, s. 31.
 67. Zarządzenie nr 23/2009/DSOZ z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli z późn. zm.
 68. Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn, zm.
 69. Zarządzenie nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.
 70. Zarządzenie nr 54/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn, zm.
 71. Zarządzenie nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS.
 72. Zarządzenie nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu