BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
kanownik Greta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Znaczenie benchmarkingu w kształtowaniu konkurencyjności szpitali
The Importance of Benchmarking in Shaping the Competitiveness of Hospitals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 559-567, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Konkurencja, Konkurencyjność, Benchmarking, Szpitalnictwo, Ochrona zdrowia
Competition, Competitiveness, Benchmarking, Hospital service, Health care protection
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omawia się zagadnienie konkurencyjności szpitali we współczesnym świecie i podkreśla się rolę, jaką pełni pomiar konkurencyjności podmiotów leczniczych w ich dążeniu do trwałego rozwoju. Turbulentne otoczenie, w którym funkcjonują szpitale wymusza na nich podejmowanie działań zmierzających do bycia bardziej konkurencyjnymi od swoich rywali. Jedną z metod umożliwiających szpitalom zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku jest benchmarking. W artykule przedstawiono genezę, istotę i cechy benchmarkingu oraz jego znaczenie jako narzędzia usprawniającego system zarządzania w podmiotach leczniczych. Ponadto, w artykule ocenia się skuteczność rankingów szpitali wykorzystujących benchmarking w walce konkurencyjnej na rynku usług medycznych, a także wykazuje się słabość polskich rankingów na tle światowych praktyk. Istotę współczesnej konkurencji w ochronie zdrowia najlepiej charakteryzują prace badawcze M.E. Portera, a także zespołów badawczych analizujących zastosowanie metody benchmarkingu w światowych placówkach medycznych. Artykuł nawiązuje też do krajowych publikacji naukowych, m.in. M. Hass-Symotiuk, S. Kasiewicza czy B. Dobiegały-Korony. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the issue of competitiveness of hospitals in the modern world and highlights the role that fully measure the competitiveness of medicines in their quest for sustainable development. The turbulent environment in which we operate hospitals requires them to take steps to be more competitive than their rivals. One of the methods for enabling hospitals to achieve and maintain a competitive a dvantage in the market is benchmarking. The article presents the origins, nature and characteristics of benchmarking and its importance as a tool to streamline management system in medicinal entities. In addition, the article assesses the effectiveness rankings of hospitals using benchmarking in competition on the market of medical services, and also shows the weakness of the Polish rankings to global practices. The essence of contemporary competition in health care research is best characterized of M.E. Porter, as well as research teams analyzing the benchmarking method in the world's medical facilities. The article refers also to the national scientific publications, among others, M. Hass-Symotiuk, S. Kasiewicz or B. Dobiegały-Korony. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug M. (2000), Konkurencja jako stan końcowy i jako proces, Rector's Lectures no. 44, AE Kraków.
 2. Cercone J., O'Brien L. (2010), Benchmarking Hospital Performance in Health, Sanigest International.
 3. Codagnone C., Lupianez-Villanueva F. (2011), A Composite Index for Benchmarking eHealth Deployment in European Acute Hospitals, European Commission - EUR 24825 EN.
 4. Cygańska M., Benchmarking w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer business, strona internetowa: www.zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/benchmarking-w-zarzadzaniu-zakladem-opiekizdrowotnej (16.09.2013).
 5. Dahlgaard J.J. (2000), Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace IFGN", t. LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Ernst & Young LLP (2013), Results from 2009 & 2010 Tax - Exempt Hospitals' Schedule H Community Benefit Reporting.
 8. Hass-Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitali, Wolters Kluwer Polska.
 9. Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu - Programy i działania, PARP, Warszawa.
 10. Porter M.E. (2007), Winning Competitive Strategies In Today's Shifting Global Marketplace, prezentacja, Nyenrode Business Universiteit, Amsterdam, www.isc.hbs.edu/pdf/20070125_Nyenrode_Health_Care_ FINAL. pdf, z dnia 1 października 2010 r. (31.07.2013).
 11. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 12. Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa (2009), red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu