BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeczewski Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w województwie łódzkim
The Impact of the Founding Body on Financial Effectiveness of Hospitals from the Region of Lodz
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 569-581, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Ochrona zdrowia, Szpitalnictwo, Efektywność finansowa, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Health care protection, Hospital service, Financial efficiency, Independent public health care facilities
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo łódzkie
Abstract
Niniejszy artykuł poświęcony jest ocenie wpływu organu założycielskiego na efektywność finansową podległych mu szpitali. Celem opracowania jest wskazanie różnic w zakresie efektywności finansowej szpitali podległych różnym organom założycielskim, co pozwoli na wysunięcie wniosków i ocenę co do jakości zarządzania finansowego w placówkach podległych różnym organom założycielskim. Do analizy zostały wykorzystane wskaźniki efektywności finansowej. Została również dokonana weryfikacja istotności statystycznej uzyskanych wyników. Badaniu zostały poddane wybrane rodzaje jednostek szpitalnych z województwa łódzkiego. Przeprowadzona w artykule analiza prowadzi do wniosków, iż organ założycielski w znaczący sposób wpływa na efektywność finansową podległych mu szpitali. (abstrakt oryginalny)

The article is focused on the assessment of the impact of the founding body on financial effectiveness of hospitals. The main aim of the article is to point out differences in financial effectiveness between hospitals ran by different founding bodies. Analyzing the problem allows to formulate proposals and evaluation of the quality of financial management in hospitals depending on founding body. Financial performance indicators are used for the analysis. Statistical significance of the results is also verified. The study is focused on the selected types of hospitals from the region of Lodz. The conclusion from the article is that the founding body significantly affects financial performance of subordinate hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Austen A. (2010), Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 100-131.
 2. Austen A., Frąckiewicz-Wronka A., Kulikowska-Pawlak M. (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia - wyniki badań ilościowych, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 166-287.
 3. Chiwerut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków, s. 91-101.
 4. Dubas K. (2011), Problematyka efektywności w ochronie zdrowia - znaczenie i metody pomiaru, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 3 (33), Wydział Zarządzania Uniwersyetu Warszawskiego, s. 102-125.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2013), Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/gus/ definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1666.htm (07.02.2014)
 6. Golinowska S. Sowada Ch., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Sewern M., Evotvits T. (2012), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia - problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków, s. 17-18.
 7. Krzeczewski B. (2013), Jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szpital - porównanie i ocena sytuacji finansowej szpitali powiatowych i wojewódzkich w regionie łódzkim, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 8, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 271-284.
 8. Krzeczewski B. (2013a), Efektywność sektora opieki zdrowotnej w województwie łódzkim - wybrane aspekty, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, s. 41-55.
 9. Krzeczewski B. (2013b), Zadłużenie łódzkich szpitali publicznych a bezpieczeństwo ich funkcjonowania - wybrane przykłady, "Folia Oecnomica", nr 284, Acta Universitatis Lodzensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93-107.
 10. Kulikowska-Pawlak M. (2010), Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 63-99.
 11. Lubicz M. (2010), Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia: międzynarodowe analizy porównawcze (wstępne wyniki badań), w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 298-335.
 12. Łukasik G. (2009), Podstawy modelu analizy finansowej współczesnego przedsiębiorstwa, w: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 13-14.
 13. Ministerstwo Zdrowia (2007), Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali, http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m12091&ms& ml=pl&mi=209&mx=0&mt&my=131&ma=7986 (23.01.2014).
 14. Narodowy Fundusz Zdrowia (2005-2013), Sprawozdania z działalności NFZ za lata 2004-2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.
 15. Otte B.(2009), Analiza efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 36-37.
 16. Prędkiewicz K., Predkiewicz P. (2013), Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62/2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 167-179.
 17. Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 222.
 18. Sobczak (2009), Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wybranych wskaźników finansowych, "Postępy Nauk Medycznych", nr 4, s. 268-276.
 19. Sobczak, Czechowska, Dmowski (2007-2008), Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wskaźnikowa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz. gov.pl/publikacja.php?id=1 (20.01.2014).
 20. Suchecka J., Owczarek K. (2011), Mierniki efektywności usług medycznych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej, "Problemy Zarządzania" vol. 9, nr 3 (33), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 79-92.
 21. Witczak I., (2009), Ekonomika szpitala - uwarunkowania, elementy, zasady, CeDeWu, Warszawa.
 22. Wrześniewska-Wal I. (2014), Jak założyć niepubliczny zoz?, http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n1999/ n199911/n19991114 (30.01.2014)
 23. Wypych M. (2009), Efektywność przedsiębiorstw sektora publicznego - analiza statystyczna na przykładzie przemysłu, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. M. Wypych, S. Wieteska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 179-187.
 24. Zdrowie Łódzkie (2014), Regionalny Serwis Informacyjny, http://zdrowie.lodzkie.pl/ (25.01.2014).
 25. Ziębicki B. (2010), Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 632-642.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu