BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ocena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROE
Evaluation of the Effects of Banking Risk Management Using ROE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 597-607, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Bankowość, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe
Banking, Risk management, Banking risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób w oparciu o wskaźnik ROE i jego dekompozycję można ocenić efektywność zarządzania różnymi rodzajami ryzyka w banku. W oparciu o dane empiryczne pochodzące ze sprawozdań finansowych dwunastu banków działających na polskim rynku starano się wykazać, jakie elementy i jakie strategie mają korzystny wpływ na wartość wskaźnika ROE. W ten sposób wykazano zależność między umiejętnością zarządzania ryzykiem i stopą zwrotu z kapitału własnego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show how you can evaluate the effectiveness of different types of risk management in the bank on the basis of ROE and its decomposition. This paper is an attempt to show which elements and which strategies have a positive impact on the value of ROE basing on empirical data derived from the financial statements of twelve banks operating on the Polish market. This paper shows the relationship between the ability to manage risk and rate of return on equity. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ali F., Luft C. (2002), Corporate risk management: cost and benefits, "Global Finance Journal", vol. 13, no. 1.
  2. Bankowość. Podręcznik dla studentów (1999), red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
  3. Merton R.C. (1989) On the application of the continuous - time theory of finance to financial intermediation and insurance, "Geneva Papers on Risk and Insurance Theory", vol. 14, no. 52.
  4. Pagano M.S. (2001), How theories of financial intermediation and corporate risk-management influence bank risktaking behaviour, "Financial Markets, Institutions and Instruments", vol. 10, no. 5.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2008r., nr 235, poz. 1589.
  6. Saunders A., Cornett M.M. (2006), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw- Hill, New York.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jednolity, Dz.U. z 2002, nr 72, poz.665 z późn. zm.
  8. Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu