BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności
Insurance as Method of Monitoring the Risk of Debt Repayment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 609-620, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie należnościami, Monitoring, Ubezpieczenia gospodarcze
Receivables management, Monitoring, Business insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Należności stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie należnościami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i poprawę funkcjonowania podmiotu, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania, również zarządzania ryzykiem np. spłaty należności. Zarządzanie należnościami dzieli się na określone etapy (kroki), z których zastosowanie ubezpieczenia jest szczególnie uzasadnione w kontekście monitoringu. Ubezpieczenie jest instrumentem monitoringu ryzyka spłaty należności w obrocie gospodarczym. Celem artykułu jest poznanie roli ochrony ubezpieczeniowej w monitoringu ryzyka spłaty należności. Prezentowany artykuł podejmuje problemy teoretyczne, dlatego opiera się na metodzie konceptualnej analizy literatury w kierunku rozpoznania roli ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykiem należności. Podstawową hipotezą badawczą jest założenie, że ubezpieczenia odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności jako metoda monitoringu. Weryfikacja powyższej hipotezy badawczej jest głównym celem artykułu. (abstrakt oryginalny)

Receivables are a very important category in the accounting of each company. Receivables management of the company is for executive one of the most important areas of decision-making. The correct receivables management helps to reduce the overall costs and improve the functioning of the company, which is the purpose of an integrated management system, risk management also, e.g. the risk of debt repayment. Receivables management is divided into specific stages (steps), of which using the of insurance is especially justified in the context of monitoring. The aim of the article is understanding the role of insurance coverage in monitoring risk of debt repayment. The article takes the theoretical problems, therefore based on the conceptual analysis method of the literature towards the diagnosis of the role of insurance coverage in risk management duties. The main hypothesis of the research is the assumption that the insurance play a significant role in receivables risk management, as a method of monitoring. Verification of this research hypothesis is the main objective of the article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekas-Nowak M. (2008), Windykacja należności w praktyce, LexisNexis, Warszawa.
 2. Bożek S. (2009), Rola ryzyk katastroficznych na tle ryzyk niehandlowych, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Henzel, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 257.
 3. Dębniewska M., Skorwider J. (2008), Teoretyczne aspekty ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Emerling I. (2013), Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, Wydawnictwo Marina , Wrocław 2013, s. 168.
 5. Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, w: J. Monikiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1: Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 60.
 6. http://spg.lexisnexis.pl/aktualnosc/informacja-o-zawartosci-spg-listopad-2010.
 7. Kawiński M. (2013), Ubezpieczenia w rozwoju społeczno gospodarczym Polski, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2, s. 58.
 8. Kowalczyk-Rólczyńska P. (2013), Rola ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, w: Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, red. T. Michalski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 114.
 9. Kukiełka J., Matusiak M., Jaworski J. (2008), Bezpieczny obrót gospodarczy. Jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i zagranicznych. Poradnik dla przedsiębiorców, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , Warszawa, s. 103.
 10. Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 11. Nowak T. (2011), Rynek gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3.
 12. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, DzU nr 81, poz. 530, z późń. zm.
 13. www.bankier.pl, Sposoby windykacji, (30.01.2014).
 14. www.bankier.pl/firma/windykacja/niezbednik/index.html?part=sposoby#monitoring.
 15. www.cashflow.com.pl, Cash Flow SA, (13.12.2013).
 16. Windykacja należności. Przewodnik po procedurach zabezpieczeń, kontroli i windykacji dla wierzycieli (2002), red. M. Nowaczyk i T. Nowaczyk, Wydawnictwo Forum, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu