BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym
The Role of Credit Risk Control In Managing Credit Portfolios in the Polish Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 647-657, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Portfel kredytowy, Bankowość
Risk management, Credit risk, Credit portfolio, Banking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiące wstęp do wypracowania nowej procedury sterowania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych. Przedstawiono metody działania wobec ryzyka, oparte na technikach transferu i limitowania ryzyka pojedynczych kredytów oraz rozproszenia i limitowania portfela kredytowego. Metodologia badania - Opisane wyniki badań mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora w tym przedmiocie. Jako podstawowe metody analizy i formułowania wniosków przyjęto dedukcję oraz indukcję. Wynik - Banki, wybierając strategię sterowania ryzykiem, decydują się na takie decyzje, które dają możliwość efektywnego zarządzania ryzykiem w działalności kredytowej. Oryginalność/wartość - Wybór instrumentów sterowania ryzykiem został dokonany wybiórczo spośród 30 analizowanych wskaźników finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the results of research that are the introduction to development of the new credit risk control procedure in commercial banks. The article presents methods of dealing with risk, which are based on techniques of transferring and limiting individual credit risk and on diversification and limiting credit portfolio. Design/Methodology/approach - The described results are partial and are a part of a broader research conducted by the author in this matter. As the basic methods of analysis and conclusions adopted deduction and induction. Findings - Banks, while selecting risk control strategy, opt for such decisions, which give the ability to effectively manage the risks in the credit activity. Originality/value - The choice of risk control instruments was made selectively among the 30 analyzed financial indicators. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A new capital adequacy framework (1999), Basel Committee on Banking Supervision, June.
 2. Capiga M. (2002), Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem banku, "Bank i Kredyt" 10.
 3. Capiga M. (2006), Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 4. Gontarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł. (2001), Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press.
 5. Gwizdała J. (2011), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Holly R. (2002), Strategie zarządzania ryzykiem - postawy wobec ryzyka, Kwartalnik WSzUiB "Zarządzanie ryzykiem" nr 3, Warszawa.
 7. Janc A. (2004), Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 8. Janc A., Kraska M. (2001), Credit scoring - nowoczesna metoda ocena zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 9. Kaczmarek T.T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyki, ODDK, Gdańsk.
 10. Krasodemska J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
 11. Niedziółka P. (2002), Zarzadzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002.
 12. Rose P.S. (1997), Zarządzanie bankiem komercyjnym, ZBP, Warszawa.
 13. Schmoll A. (1993), Risikomanagment In Kreditqescqaft, Wien.
 14. Sociński A. (2003), Centralizacja procesu kredytowania, "Bank" nr 7-8.
 15. Sokal P. (2004)., Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych - uwagi ogólne (cz. I), "Prawo Bankowe", nr4.
 16. The new Basel capital accord. Consultative document (2001), Basel Committee on Banking Supervision, January.
 17. The new Basel capital accord. Consultative document (2003), Basel Committee on Banking Supervision, April.
 18. Wiatr M.S. (2008), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu