BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Title
Kryzys gospodarczy receptą na otwartą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw
The Economic Crisis is a Recipe for an Open Organizational Culture Enterprises
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 35-45, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Kryzys przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Badanie przedsiębiorstw, Zarządzanie w kryzysie, Badania pilotażowe
Economic crisis, Enterprises crisis, Organisational culture, Enterprises study, Crisis management, Pilot studies
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Zakładając nieuchronność występowania zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach, kluczową staje się potrzeba wczesnego wykrywania tego procesu, jego diagnozowanie i następnie zarządzanie. Za główny element skutecznego zarządzania taką sytuacją kryzysową należy uznać kulturę organizacyjną, gdyż tylko dzięki niej możliwa jest właściwa diagnoza tego zjawiska oraz wybór działań naprawczych, które należy zaplanować i wykonać. W szczególności, chodzi tu więc o budowanie w przedsiębiorstwie tzw. otwartej kultury organizacyjnej, która pozwoli właściwie odpowiedź na zachodzące w danej firmie i jej otoczeniu zmiany, przez efektywne zarządzanie ich rozwojem, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi. Dlatego też celem artykułu jest próba odpowiedzi na dwa pytania: czy kryzys wpływa na otwartą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw polegającą m.in.: na ich otwartości na przestrzeń, gotowości do wprowadzania innowacyjnych zmian, tolerancji niepewności i elastyczności działania oraz czy otwarta kultura organizacyjna może być receptą na kryzys? (abstrakt oryginalny)

Assuming the inevitability of the occurrence of crises in modern enterprises, the key is the need for early detection of this process, its diagnosis and subsequent management. A major element for the efficient management of the crisis should be considered the organizational culture, because only through it is possible to correct diagnosis of this phenomenon and the choice of corrective actions that need to be planned and performed. In particular, it is so called building. open organizational culture in the company, which will take place in response to the company and its environment changes, the effective management of their development, while using all available tools. Therefore, the aim of this article is to answer the question: the crisis affects the open organizational culture consists of companies and the open organizational culture can be a recipe for crisis? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamik, A. (2013). A partnering approach to extending the business base through cooperation with competitors (coopetition) - is it an option for SMEs? USA: Business and Economics Series, 4, Published by WSEAS Press Cambridge MA.
 2. Alboros-Garrigos J., Rodriguez Barbera R. (2011). Impact of public funding on firms innovation performance. Analysis of internal and external moderating factor. International Journal of Innovation Management.
 3. Arad, S., Hanson, A.A., Schneider, R. (1997). A Framework for the Study of Relationships between Organizational Characteristics and Organizational Innovation, The Journal of Creative Behaviour.
 4. Jasiński, J. (2011). Sposoby pokonywania oporu pracowników wobec zmian w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 5. Martins, E.C., Terblanche F. (2003). Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, European Journal of Innovation Management Vol. 6 nr 1.
 6. Matejuk, J. (2005). Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Zarządzanie Zmianami.
 7. Nogalski, B., Macinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 8. Paliszkiewicz, J. (2007). Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, Acta Oeconomia 6.
 9. Purcarea I., Benavides E., Maria del Mar; Apetrei A., (2013). Innovation and knowledge creation: perspectives on the SMEs sector, Management Decision.
 10. Regester, M., Larkin, J. (2005). Zarządzanie kryzysem. Warszawa: PWN.
 11. Sikorski, Cz. (2002). Kultura organizacyjna. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Szymańska, K. (2015). Otwarta kultura organizacyjna a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Wrocław: Zeszyty Naukowe we Wrocławiu (w duku).
 13. Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 14. Walecka, A. (2014). Managers behaviour determinants In the enterprises crisis situation. Lodz: A series of Monographs.
 15. Zelek, A. (2002). Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 16. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu