BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samitowska Wioleta (Uniwersytet Szczeciński), Gwarek Antoni (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności
Market Success of an Enterprise in an Uncertain Situation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 277-288, rys.
Issue title
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Keyword
Przedsiębiorstwo, Rynek
Enterprises, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy podejmują próbę zwrócenia uwagi na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w okresach niepewności wywołanych wieloaspektowymi przyczynami. Podkreślają kumulatywny charakter, cykliczność i nieuchronność kryzysów finansowych. Wskazują na konieczność podejmowania spójnych działań mających na celu stworzenie mechanizmów neutralizujących lub osłabiających efekty kryzysów zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i szerokiego otoczenia biznesu. Za istotnie ważny uznają czynnik wartości etycznych w gospodarce. Przedstawione syntetycznie przez autorów sugestie i uwagi prezentują pogląd, że nawet w okresie kryzysu, w czasach lawinowo narastającej niepewności - należy pozytywnie myśleć i można odnosić sukces rynkowy. (abstrakt autora)

The authors of this article try to focus attention on the conditions of enterprises' functioning in uncertain periods which (the periods) are caused by multi-faceted factors. They highlight a cumulative character, periodicity and inevitability of financial crises. Moreover, the authors indicate the necessity of taking consistent actions in order to create mechanisms which neutralize or weaken the effects of crises on both enterprises as well as general business environment. It is the factor of ethical values in economy which is of key importance. All suggestions and remarks presented synthetically by the authors express an idea that even in the times of crisis and rapidly growing uncertainty one should think positively and it is possible to achieve a market success in such a situation (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 7.
 2. G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 107.
 3. R. Oldcorn, Management, MacMillan, London 1989, s. 237.
 4. A. Zelek, A. Gwarek, Symptomy kryzysu w organizacji, "Firma i Rynek". Kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, nr 2/2000, s. 50.
 5. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1998, s. 399-400.
 6. J. Żakowski, Łagodnie szukamy dna, "Polityka" 2009, nr 26, s. 13.
 7. http://www. wiadomości 24.pl (czerwiec 2009).
 8. http://www.fakty.interia.pl (czerwiec 2009).
 9. http://www.gazetaprawna.pl (czerwiec 2009).
 10. http://www.muratorplus.pl (czerwiec 2009).
 11. Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 31.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu