BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierociuk Artur (Wroclaw University of Technology)
Title
Outside Influence on the Form of a Risk Management System at Public Universities
Wpływ środowiska na model systemu zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 711-718, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie ryzykiem
Higher education, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Wskazanie zagrożeń oraz czynników różnicujących bankowość korporacyjną oraz sektor publicznych uczelni wyższych, które mają wpływ na funkcjonalność systemu zarządzania ryzykiem aby powstające systemy zarządzania ryzykiem były jak najbardziej dostosowane do uwarunkowań i wymagań organizacji. Metodologia badania - W artykule ujęto doświadczenia autora zebrane w trakcie realizacji prac nad poszukiwaniem modelu systemu zarządzania ryzykiem najbardziej adekwatnym do zastosowania w publicznej uczelni wyższej. Wykorzystano również doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania przedmiotowego systemu w uczelni. Autor posiłkował się także przeprowadzonymi badaniami ankietowymi wśród audytorów reprezentujących 30 publicznych uczelni wyższych. Porównano uwarunkowania panujące w bankach korporacyjnych oraz w sektorze publicznych uczelni wyższych. Wynik - Efektem tego porównania jest określenie czynników, które należy uwzględnić aby model systemu zarządzania ryzykiem był skutecznym elementem zarządzania uczelnią. Oryginalność/wartość - Zderzenie dwóch różnych środowisk funkcjonowania zarządzania ryzykiem jest nowym ujęciem tego tematu, cennym zwłaszcza dla sektora publicznego, który w opinii autora będzie wdrażał rozwiązania wypracowane ponad dekadę temu przez sektor bankowy. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Identifying risks and factors differentiating corporate banking from public universities, which influence the correct functioning of a risk management system (RMS). This is done, so that the RMS fits the organisation in the best way possible. Design/Methodology/approach - This article contains my experience gathered while searching for the most adequate RMS for a public university as well as experience gathered while implementing an RMS. It is also based on a survey conducted among auditors from 30 public universities in Poland. A comparison between the conditions in corporate banking and public universities is made. Findings - The main result is the identification of factors, which should be taken into account in order for the RMS to be an effective part of university management. Originality/value - The collision of two different environments where RMS operates is a new way of looking at the topic, especially useful for the public sector, which in my opinion, will be implementing solutions used in the banking sector for over a decade. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behn R. (2001), Rethinking Democratic Accountability, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 2. Box, G.E.P., Draper, N.R. (1987), Empirical Model Building and Response Surfaces, John Wiley & Sons, New York, NY.
 3. Dalkey N., Helmer O. (1963), An Experimental Application of the Delphi Method to the use of experts, Management Science, 9 (3), pp. 458-467.
 4. Knedler K., Mazurek A. (2010), Kontrola zarządcza. Ujęcie praktyczne, Handikap, Warszawa, p. 17.
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. DzU Min. Fin. 2009, nr 15, poz. 84, z późn. zm.
 6. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. DzU Min. Fin. 2012, poz. 56, z późn. zm.
 7. Matuszyk A. (2004), Credit Scoring, metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa, p. 142.
 8. PricewaterhouseCoopers (2005), Effective risk management needs to be integrated into existing processes - Risk management in higher education, Higher Education Funding Council For England, p. 27.
 9. Theil H. (1971), Principles of Econometrics, Wiley, New York.
 10. URMIA - University Risk Management and Insurance Association (2007), White Paper "ERM in Higher Education", Bloomington.
 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu