BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Nowe ujęcie ryzyka na rynku kapitałowym
A New Approach to Risk in the Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 745-753, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Ryzyko, Rynek kapitałowy, Portfel inwestycyjny, Entropia, Niezawodność
Risk, Capital market, Investment portfolio, Entropy, Reliability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia nowe ujęcie pomiaru ryzyka na rynku kapitałowym. W pierwszej części przybliżono możliwość opisania ryzyka przy pomocy miary nieokreśloności. Można zastosować miarę entropii, czyli miarę z zakresu teorii ilości informacji. W teorii portfelowej przyjmuje się, że decyzje inwestorskie na rynku kapitałowym mogą być podejmowane poprzez minimalizację entropii. Nowe podejście do oceny ryzyka na rynku kapitałowym dotyczy miary z zakresu teorii niezawodności. Miara ta ocenia również trwałość portfela w dłuższym okresie prognozy. Ujmuje zmiany stóp zwrotu, które będą miały charakter trendu, a nie rozkładu normalnego. Zastosowanie miary niezawodności pozwala zbudować optymalny portfel na podstawie minimalnej wartości λ (tj. wskaźnika intensywności występowania niekorzystnych stóp zwrotu z instrumentów finansowych w okresie badawczym). (abstrakt oryginalny)

The article presents a new approach to measuring risk in the capital market. The first section shows how risk can be described by means of a measure of uncertainty. An entropy measure may be applied, i.e. a measure offered by information theory. The portfolio theory assumes that in the capital market investors may make their decisions by minimizing entropy. The new approach to the assessment of capital market risk utilizes a measure borrowed from reliability theory. The measure can also be used to asses s portfoliosustainability in a longer forecast period. It takes account of changes in rates of return forming a trend and not a normal distribution. With a measure of reliability an optimal portfolio can be assembled based on the minimal value of λ (an indicator of the frequency of occurrence of unfavourable rates of return from financial instruments in the period of research). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  2. Tymiński J., Zawiślak R. (2008), Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, w: Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Tymińska M. (2009), Logistyczne projekty inwestycji i zarządzanie nimi w warunkach ryzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
  5. Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji (2004), red. D. Kopańska-Bródka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  6. Zarządzanie ryzykiem (2009), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu