BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych
Identification and Assessment of Changes in the Levels of Volatility on the World Stock Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 755-769, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Model GARCH, Zmienność
Capital market, Stock market indexes, GARCH model, Variability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian zachodzących w zmienności indeksów giełdowych reprezentujących akcje spółek z różnych krajów i regionów geograficznych. Przeprowadzona analiza dotyczyła porównania kształtowania się indeksów w czasie, wyodrębnienia podokresów oraz identyfikacji zmian zachodzących w zmienności indeksów na podstawie oszacowanych modeli GARCH. Analizą objęto łącznie 15 rynków giełdowych oraz reprezentujące je indeksy w okresie 2.01.2000 - 31.10.2013 roku. Uzyskane wyniki empiryczne pozwoliły stwierdzić, że w ponad 70% przypadków nastąpił wzrost zmienności na analizowanych rynkach. Odpowiedź na pytanie o trwałość tej zmiany wymaga jednak dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify and assess changes in the volatility of stock market indices representing the shares of companies from different geographic regions and countries. Analysis carried out concerned comparing of developing in the time, distinguishing subperiods and the identification of happening changes in the volatility of indices on the basis of estimated GARCH models. Altogether 15 stock exchange markets and indices were provided with analysis in the period 2.01.2000-31.10.2013. Get empirical scores let state, that in over the 70% of cases an increase in the volatility followed on analysed markets. However the answer to the question about the permanence of this change requires further research in this scope. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akgiray V. (1989), Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts, "Journal of Business", vol. 62.
 2. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics", vol. 31.
 3. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków.
 4. Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation, "Econometrica", vol. 50.
 5. Engle R.F., Mustafa C. (1992), Implied ARCH Models from Option Prices, "Journal of Econometrics", vol. 52.
 6. Friedman J., Shachmurove Y. (2005), European Stock Markets Dynamics Before and After the Introduction of the Euro, PIER, Working Paper, no. 28.
 7. Kowalak T. (2006), Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa.
 8. Mrzygłód U. (2011), Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej, Materiały i Studia NBP, nr 257.
 9. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, w: red. A. Zeliaś, XX Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 10. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 11. Schwert G.W., Seguin P.J. (1990), Heteroscedasticity in Stock Returns, "Journal of Finance", vol. 45.
 12. Shujie Y., Dan L. (2009), The Economic Psychology of Stock Market Bubbles in China, "The World Economy", Oxford, vol. 32.
 13. Taylor S.J. (1986), Modelling Financial Time Series, J. Wiley, Chichester.
 14. Węgrzyn R. (2013), Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 761 (60).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu