BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wybieralski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Transakcyjne ryzyko kursowe a cele działalności osłonowej przedsiębiorstw niefinansowych
Currency Risk Management in Terms of Different Aims of Hedging Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 783-790, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Ryzyko kursowe, Zarządzanie ryzykiem, Transakcje międzynarodowe
Exchange risk, Risk management, International transactions
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce transakcyjnego ryzyka kursowego w ramach bieżącej działalności gospodarczej podmiotów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Wskazano na wybrane definicje i formy ryzyka kursowego oraz przedstawiono schemat ryzyka transakcyjnego w przypadku pozycji długiej w walucie obcej. W kontekście podejmowania ewentualnych działań osłonowych, zwrócono uwagę na właściwe określenie celu strategii zabezpieczających, zarówno w kontekście niedopasowania aktywów i pasywów narażonych na ryzyko, jak też transakcji planowanych, a jeszcze niezaksięgowanych, co jest jednym z kluczowych czynników determinujących skuteczność całego procesu zarządzania ryzykiem kursowym. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the one of financial risks that appears in the normal course of business conduct in the foreign markets, namely the currency risk. The different definitions and forms of currency risk are described and an example analysis of long position in foreign currency is presented. In this regard the different aims of hedge strategies are mentioned, which are crucial for currency risk management effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Citi (2011), Risk Management, Market Trends, Hedging Approaches, Treasury Solutions, Treasury Leadership Series, 13 January.
 2. Czerwiński M. (2000), Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, Departament Rynków Finansowych BRE Bank SA.
 3. Ernst & Young (2013), Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie, materiały pokonferencyjne, Poznań, 15 maja.
 4. Jajuga T.K. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kalinowski M. (2007), Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 7. Koński M. (2012), Zarządzanie ryzykiem rynkowym w KGHM Polka Miedź SA, Departament Zabezpieczeń KGHM, lipiec.
 8. KGHM (2013), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok, Lubin, marzec.
 9. Najlepszy E. (2001), Zarządzanie finansami Międzynarodowymi, Zadania z rozwiązaniami T1, PWE, Warszawa.
 10. Najlepszy E. (2007), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Okoń S., Matłoka M., Kaszkowiak A.(2009), Zarządzanie ryzykiem walutowym, Helion, Gliwice.
 12. Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, KNF, Warszawa 2010.
 13. Tymoczko I. (2009),,Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt" nr 40 (3), 71-92.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 16. Wybieralski P. (2013a), Ekwiwalent ryzyka kredytowego jako syntetyczna miara ryzyka przedrozliczeniowego derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym, w: Trendy rozwojowe w gospodarcze światowej, red. M. Bartosik- -Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 93-103.
 17. Wybieralski P. (2013b), Wykorzystanie metody Value at Risk (VaR) w procesie zarządzania ryzykiem kursowym z zastosowaniem derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym (OTC), w: Wybrane problemy nauki, ekonomii, finansów i bankowości, red. W. Łuczyński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 87-99.
 18. Zając J. (2002), Polski rynek walutowy w praktyce, K.E.LIBER, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu