BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Politechnika Warszawska)
Title
Metodyka analizy ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa
Risk Analysis in Critical Infrastructure State Protection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 791-797, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Analiza ryzyka, Ryzyko operacyjne, Infrastruktura
Risk analysis, Operational risk, Infrastructure
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Referat przedstawia autorską propozycję podstaw metodycznych projektu opracowania metodyki analizy ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa. Metodyka jest adresowana do wszystkich szczebli administracji publicznej odpowiedzialnych za lokalne plany zarządzania kryzysowego. Metodologia badania - Zakres ochrony infrastruktury krytycznej państwa określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Wybrane podejście oparto na analogii do koncepcji zarządzania ryzykiem operacyjnym wypracowanej w toku badań praktyki podmiotów biznesowych i wzbogaconej o koncepcje zarządzania procesami analitycznymi z wykorzystywaniem technik pobudzania kreatywnego myślenia. Wynik - Model działań składających się na cykliczny i elastycznie strukturyzowany proces analizy ryzyka zarządzany wg wskazanych modelowych zasad. Wytyczne co do elastycznego dobierania: (a) składu zespołu analitycznego, (b) technik analizy oraz (c) technik kreatywnego poszukiwania rozwiązań dostosowanych do potencjału zgromadzonego zespołu. Oryginalność/wartość - Przedsięwzięcie ma charakter unikatowy, ma wypełnić oczekiwania ustawodawcy i zapełnić lukę metodologiczną w zarządzaniu kryzysowym jako nowym obszarze teorii zarządzania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents an original proposal methodological foundations of the project to develop the methodology of risk analysis in the protection of critical infrastructure of the state. The methodology is aimed at all levels of the public administration responsible for local crisis management plans. Design/methodology/approach - Critical Infrastructure Protection Act defines the scope of crisis management. The selected approach is based on an analogy to the concept of operational risk management developed in the course of the research practices of business entities and enriched concepts of process management with the use of analytical techniques to stimulate creative thinking. Findings - Model activities involved in cyclic and flexibly structured risk analysis process managed by the indicated model rules. Guidelines for flexible selection of: (a) the composition of the research team, (b) analysis techniques, and (c) the techniques of creative search for solutions tailored to the accumulated potential of the team. Originality/value - The project is unique, is to meet the expectations of legislators and fill the methodological gap in crisis management as a new area of risk management theory. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Conrow E.H. (2000), Effective Risk Management. Some Keys to Success, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., Reston.
  2. Kosieradzka A. (red.) (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Kraków-Warszawa.
  3. Wymagania (2012), projekt ID 193751 Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP (2012), Konkurs 3/2012 bezpieczeństwo i obronność, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  4. Nazarko J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa.
  5. Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław.
  6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późn. zm. (tekst ujednolicony z dnia 2.10.2013).
  7. Zawiła-Niedźwiecki J. (2014), Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity, edu-Libri, Kraków-Legionowo.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu