BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Obligacje w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW
The Bonds in the Capital Structure of Real Estate Development Companies Listed on WSE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 801-814, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Kapitał przedsiębiorstwa, Obligacje, Struktura kapitału, Instrumenty dłużne, Źródła finansowania
Development company, Business capital, Bonds, Capital structure, Debt instrument, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie udziału obligacji w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zastosowania metod opisu statystycznego oraz mierników struktury kapitału. Badaniem objęto lata 2007-2013, tj. okres od utworzenia WIG-u Deweloperzy, indeksu skupiającego przedsiębiorstwa prowadzące działalność deweloperską. W latach 2007-2013 80% przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW w Warszawie występowało w roli emitentów obligacji. Środki pozyskane w drodze tych emisji stanowiły źródło finansowania od 9,5 do 12,2% majątku ogółem. Pomimo licznych zalet, obligacje jako instrument finansowy, mogą stanowić źródło poważnych trudności, zwłaszcza w okresie spadku cen nieruchomości oraz problemów z ich sprzedażą. W efekcie zyski przedsiębiorstw deweloperskich mogą spaść do poziomu, który uniemożliwia terminową obsługę zadłużenia. Podkreślić należy, że symptomem zbliżających się trudności, a nawet upadłości, jest między innymi wysoki poziom relacji zadłużenia z tytułu obligacji do kapitalizacji rynkowej, połączony z systematycznym wzrostem tego wskaźnika. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine the share of bonds in the capital structure of real estate development companies listed on the WSE. Implementation of such formulated purpose required the application of statistical methods and measures of capital structure. The study covers the years 2007-2013, i.e. the period since the creation of WIG-developers, a sub-sector index includes companies belonging to the real estate development industry. 80% of development companies listed on the WSE assumed the role of bond issuers. The funds raised by these issuances were a source of total assets financing from 9.5% to 12.2%. Despite many advantages, the bonds as a financial instrument, can be a source of serious difficulties, especially in a period of decline in real estate prices and the problems of their sales. As a result, corporate profits can fall to a level that makes it impossible to service the debt timely. It should be emphasized that the high level of the debt under issued bonds to market capitalization combined with a systematic increase in this indicator, among other things, could be the symptom of serious financial troubles, even bankruptcy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Catalyst (2012-2013), Statystyki roczne, http://gpwcatalyst.pl (15.01.2014).
 2. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 3. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Fitch Ratings (1998-2007), Rating&Rynek, www.fitchpolska.com.pl (20.02.2013).
 5. Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 6. Gostkowska Drzewicka M. (2013), Struktura finansowania przedsiębiorstw deweloperskich, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 (763), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, s. 61-74.
 7. Gostkowska-Drzewicka M. (2011), Koniunktura w budownictwie jako czynnik rozwoju rynku deweloperskiego, ,,Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości", Zeszyty Naukowe nr 192, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 203-215.
 8. Jajuga K. (2009), Obligacje i akcje, KNF, Warszawa.
 9. Jerzemowska M. (2013), Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie, w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa, s. 162-199.
 10. Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M., Olszewski K., Gajewski K. (2012), Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2012, Narodowy Bank Polski NBP, Warszawa.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Prewysz-Kwinto P. (2012), Catalyst - rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, ,,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio H, Vol. XLVI, 4, UMCS, Lublin, s. 699-709.
 13. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku (2012), Deloitte, Warszawa, www.gielda.gant.pl/. pap/zalaczniki/20120831_190705_0000217235/20120831_190705_0000217235_Raport_bieglego_rewidenta_ SSF.pdf (19.01.2014).
 14. Standards&Poor's (2013), Credit rating update, www.plazacenters.com/index.php?p=financial_reports_2013 (19.01.2014).
 15. Szreder J. (2012), Próba oceny wpływu nowej ustawy deweloperskiej na rynek nieruchomości w Polsce, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", nr 3, vol. 20, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 273-283.
 16. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. (2009), Finanse spółki akcyjnej, DIFIN, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 2001, nr 120, poz. 1300 wraz z późniejszymi zmianami.
 18. www.gpw.pl/ (15.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu