BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Prędkiewicz Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Selected Quantitative and Qualitative Determinants of Capital Structure in Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 829-842, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Wskaźnik zadłużenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Źródła finansowania, Struktura kapitału, Przedsiębiorstwo rodzinne, Wielkość przedsiębiorstwa, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Debt ratio, Small business, Micro-enterprise, Source of financing, Capital structure, Family-owned business, Enterprise size, Company indebtedness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników, takich jak: rozmiar i wiek firmy, przynależność branżowa, charakter rodzinny i rodzaj osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (właściciel a zatrudniony menedżer nie będący właścicielem) na kształtowanie się struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - Dane do badania uzyskano z ankiety i bazy sprawozdań finansowych. Analizowano wskaźnik zadłużenia ogólnego, jak i odsetkowego. Analizę przeprowadzono dla 181 przedsiębiorstw, wykorzystując metodę ANOVA oraz test Studenta. Wynik - Potwierdzono częściowo występującą zależność pomiędzy wielkością firmy, przynależnością branżową a strukturą kapitałową. Na poziomie całej próby badawczej można stwierdzić, że firmy rodzinne w większym stopniu korzystają z długu odsetkowego niż pozostałe oraz właściciele są bardziej skłonni do zadłużania się niż menedżerowie. Jednak w grupie mikroprzedsiębiorstw zachowania są odmienne - właściciele zadłużają się w mniejszym stopniu niż menedżerowie. Pomiędzy wiekiem przedsiębiorstwa a jego strukturą kapitałową nie występuje żadna zależność. Oryginalność/wartość - Niewiele badań w zakresie determinant struktury kapitału uwzględnia cechy jakościowe, takie jak charakter rodzinny firmy czy rodzaj osoby kierującej firmą. Większość skupia się na danych stricte finansowych. W niniejszym artykule połączono dane ze sprawozdań finansowych i dane jakościowe pozyskane z ankiety. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to examine the influence of selected factors as: the company size and age, industry where the company operates, family-owned business and the type of person managing the company (the owner of a hired manager not being the owner) on the micro, small and mediumsized enterprises capital structure. Design/methodology/approach - Data used in study were obtained from the survey and financial statement database. We analyzed the total debt ratio and interest debt ratio. The analysis was performed for the 181 companies using ANOVA and Student's test. Findings - The relationship between company size, industry where the company operates and capital structure was confirmed partially. At the level of the entire sample it can be concluded that family-owned companies use often debt than the others and the owners are more willing to incur debts than managers. However, in the group of microenterprises behaviors are different - the owners are indebted less than managers. Between the age of the company and its capital structure there were no relationship. Originality/value - Few studies on the determinants of capital structure takes into account the qualitative characteristics such as family-owned company or the type of person being in charge. Most focused on strictly financial data. In this article we combined data from the financial statements and qualitative data obtained from the survey. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniou A., Guney Y., Paudyal K. (2008), The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions, "Journal of financial and quantitative analysis" 43, s. 59.
 2. Bradley M., Jarrell G.A., Kim E. (1984), On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. "The Journal of Finance" 39, s. 857-878.
 3. Brennan M.J., Schwartz E.S. (1978), Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, "Journal of Business", s. 103-114.
 4. Cassar G., Holmes S. (2003), Capital structure and financing of SMEs: Australian evidence, "Accounting & Finance" 43, s. 123-147.
 5. Chen J.J. (2004), Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, "Journal of Business research" 57, s. 1341-1351.
 6. Daskalakis N., Thanou E. (2010), An analysis of the capital structure decisions of micro, small and medium firms: The case of Greece, SSRN 1683161
 7. Daszyńska-Żygadło K., Szpulak A. (2012), The determinants of corporate debt ratios on chosen European countries, "Economics and Management" 17, s. 62-68.
 8. De Miguel A., Pindado J. (2001), Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data, "Journal of corporate finance" 7, s. 77-99.
 9. DeAngelo H., Masulis R.W. (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, "Journal of Financial Economics" 8, s. 3-29.
 10. Frank M.Z., Goyal V.K. (2009), Capital structure decisions: which factors are reliably important?, "Financial Management" 38, s. 1-37.
 11. Gudmundson D., Hartman E.A., Tower C.B. (1997), Family business strategies: A comparative study, w: Proceedings of the USASBE Annual National Conference, s. 179-190.
 12. Hamrol M., Sieczko J. (2006), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 127-141.
 13. Hand J.H., Lloyd W.P., Rogow R.B. (1982), Agency relationships in the close corporation, "Financial Management" s. 25-30.
 14. Jędrzejczak-Gas J. (2013), Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin, s. 583-593.
 15. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 3, s. 305-360.
 16. Kim E.H. (1978), A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capa city, "The Journal of Finance" 33, s. 45-63.
 17. López-Gracia J., Sogorb-Mira F. (2008), Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs, "Small Business Economics" 31, s. 117-136.
 18. Łuczka T., (2013), Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 46, 165-179.
 19. Mac an Bhaird C., Lucey B. (2010), Determinants of capital structure in Irish SMEs, "Small Business Economics" 35, s. 357-375.
 20. Mazur K. (2007), Determinanty struktury kapitału polskich spółek, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", s. 21-27.
 21. Myers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" 13, s. 187-221.
 22. Prędkiewicz K. (2009), Ryzyko finansowe w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Finansach 2, Wrocław, s. 94-106.
 23. Saá-Requejo J. (1996), Financing decisions: lessons from the Spanish experience, "Financial Management", s. 44- 56.
 24. Safin K., (2003), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 45.
 25. Van Caneghem T., Van Campenhout G., (2012), Quantity and quality of information and SME financial structure, "Small Business Economics" 39, s. 341-358.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu