BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska-Bukalska Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa - studium przypadku
Hybrid Instruments in Funding Company Development - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 843-851, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Instrumenty hybrydowe, Instrumenty finansowe, Źródła finansowania, Ekorozwój przedsiębiorstwa, Finansowanie mezzanine
Hybrid instruments, Financial instruments, Source of financing, Enterprise eco-development, Mezzanine finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja sposobu wykorzystania hybrydowych instrumentów w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Dla potrzeb realizacji tak postawionego celu sformułowana została hipoteza badawcza stwierdzająca, że dobór instrumentu finansowania do sytuacji finansowej podmiotu wspiera realizację strategii rozwojowej. Dla potrzeb weryfikacji hipotezy badawczej przyjęto metodę studium przypadku. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że realizacja strategii wymaga doboru odpowiednich źródeł finansowania, co ma szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego. Wartością artykułu jest nie tylko wskazanie możliwości wykorzystania hybrydowych źródeł finansowania, ale też prezentacja praktycznej ich aplikacji. W literaturze bowiem dość często spotyka się analizę ograniczoną do kwestii teoretycznych bez wskazania aspektu i kontekstu praktycznego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the way the hybrid instruments are used while funding the company. The hypothesis states that the right choice of hybrid instrument supports strategy. The methodology covers case study. As a result I found out that implementation of strategy requires adapting proper financing instruments (including hybrid instruments). The originality of this article lies in its practical aspect. Most of literature covering this issue tackles it only in theoretical aspects. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F. (1989), The Changing Nature of Debt and Equity: A Financial Perspective, w: Are the Distinction Between Debt and Equity Disappearing, red. R.W. Kopcke, E.S. Rosengren, Federal Reserve Bank, Boston.
 2. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Karaś P. (2011), Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Łukasik G. (2011), Rola hybrydowych instrumentów finansowych w strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, "Problemy Zarządzania", vol 9, nr 34, t. 2.
 5. Mikołajczyk B. (2012), Finansowanie mezzanine europejskich MSP, "Annales UMCS Sectio H Oeconomia", vol. XLVI, Lublin.
 6. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2011), Źródła finansowania działalności w grupie kapitałowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 21, Szczecin.
 7. Myers S.C. (1989), Still Searching for Optimal Capital Structure, w: Are the Distinction Between Debt and Equity Disappearing, red. R.W. Kopcke, E.S. Rosengren, Federal Reserve Bank, Boston.
 8. Panfil M. (2008), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 9. Węcławski J. (2006a), Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Węcławski J. (2006b), Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, w: Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, Wrocław.
 11. Węcławski J. (2010), Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, "Annales UMCS Sectio H: Oeconomia", vol. XLIV, t. 2, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu