BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw w grupach zakupowych
Analysis of Financing Sources Companies in Buying Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 853-862, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Źródła finansowania, Płynność finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Grupa zakupowa
Source of financing, Financial liquidity, Enterprises financial management, Purchasing group
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem pracy jest analiza i ocena zarządzania źródłami finansowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w grupach zakupowych. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata 2009-2011. Do badań wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe. Wynik - Przeprowadzone badania nie wykazały znaczących różnic w poziomie i strukturze źródeł finansowania w grupach zakupowych branżowych i wielobranżowych. Wyniki świadczą o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zaobserwowano widoczny wpływ efektu skali na strukturę zobowiązań krótkoterminowych w jednostkach działających w branżowych grupach zakupowych. Oryginalność/wartość - Analiza dotyczyła przedsiębiorstw działających w grupach zakupowych. Niewiele jest badań w tego typu organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Aim of this work is the analysis and evaluation of sources of finance management in enterprises operating in the group buying. Research Methodology - Research was carried out on the basis of companies' financial statements for the years 2009-2011.The study usedselectedfinancialratios. Result - The study showed no significant differences in the level and structure of financing sources in the group buying industry and cross-industry. The results demonstrate good financial condition of companies. Zabserwowano see the effect of economies of scale on the structure of liabilities in companies operating in the industry buying groups. Originality/value - The analysis concerned the companies operating in groups purchasing. There is little research in this type of organizations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław, s. 143-147.
  2. Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, s. 104.
  3. Higgins R.C. (2012), Analysis for Financial Management, Mc Graw-Hill, New York, s. 75.
  4. Nowak E. (2005), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa , s. 221.
  5. Shim J.K., Siegiel J.G. (2007), Financial management - third edition, Shaums Outline Series Mc Graw Hill, s. 27.
  6. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa, s. 296.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu