BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja better budgeting jako alternatywa wobec tradycyjnego budżetowania
Better Budgeting as an Alternative to Traditional Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 43-51, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Budżetowanie od zera, Budżetowanie, Zarządzanie wartością, Prognozowanie, Zysk, Koncepcja better budgeting, Zarządzanie dokonaniami
Zero-base budgeting, Budgeting, Value management, Forecasting, Profit, Better budgeting concept, Performance management
Note
streszcz., summ..
Abstract
We współczesnym budżetowaniu pojawiło się kilka koncepcji alternatywnych względem tradycyjnego podejścia. Jedną z nich jest koncepcja better budgeting, zaproponowana w 2003 roku przez zespół prof. A. Neely'ego. Fundamenty tej koncepcji to wykorzystanie budżetowania opartego na działaniach oraz budżetowania od zera. Ponadto wykorzystuje się zarządzanie wartością, planowanie zysku oraz prognozowanie kroczące. Better budgeting stanowi zmodernizowanie budżetowania opartego na działaniach oraz połączenie go z kilkoma użytecznymi narzędziami, aby uczynić z tego system ukierunkowany na silne powiązanie z realizowana strategią i procesami tworzącymi wartość w przedsiębiorstwie oraz umożliwiający efektywne zarządzanie dokonaniami. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza koncepcji better budgeting jako alternatywnej formy planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie. W artykule zostaną zaprezentowane fundamenty tej koncepcji, a także zostanie poddana analizie możliwość jej praktycznej implementacji do przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Better budgeting is an interesting concept alternative to traditional budgeting. This concept emphasizes the role of activity-based budgeting, zero-base budgeting, value-based management, profit planning and rolling budgets and forecasts. There is a critical review of better budgeting concept in the article. This article offers also theoretical analysis of main problems with implementation better budgeting to enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A. (2011), Accounting Text and Cases, Thirteenth Edition, McGraw-Hill International Edition.
 2. Cooper R., Kaplan R.S. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Hansen S.C. (2011), A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting, "European Accounting Review", vol. 20, no. 2, 289-319.
 4. Hope J., Fraser R. (2003), Beyond Budgeting How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Hope J., Player S. (2012), Beyond Performance Management, Harvard Business Review Press, Boston.
 6. Kaplan R.S. Anderson S.R. (2007), Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profi ts, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
 7. Kowalewski M. (2013a), Ewolucja czy rewolucja we współczesnym budżetowaniu. Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 8. Kowalewski M. (2013b), Zarządzanie dokonaniami według koncepcji beyond budgeting, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu numer 289, Wrocław.
 9. Kowalewski M. (2014), Analiza zmian we współczesnym podejściu do budżetowania w przedsiębiorstwie, artykuł w druku, ukaże się w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Lamoreaux M.G. (2011), Planning for Uncertainty, "Journal of Accountancy", October.
 11. Libby T., Lindsay M. (2007), Beyond Budgeting or Better Budgeting, "Strategic Finance", August 2007, s. 47-51.
 12. Neely A., Bourne M., Adams Ch .(2003), Better budgeting or beyond budgeting?, "Measuring Business Excellence", vol. 7, issue 3, s. 22-28.
 13. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarzadzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Nowak E. (2010), Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Piosik A. (2003), Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 989, Wrocław.
 16. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki rozwoju metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Wnuk-Pel T. (2010), Zarządzanie według działań, w: Rachunkowość zarządcza podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu