BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Balanced Scorecard jako narzędzie oceny i kontroli
Balanced Scorecard as a Tool for the Evaluation and Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 53-60, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kontrola, Zarządzanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników
Control, Strategic management, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł ma na celu umiejscowienie Balanced Scorecard (BSC) w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem poprzez wskazanie jej roli jako ważnego narzędzia oceny i kontroli stopnia realizacji założeń strategicznych, informującego jednocześnie o możliwych zagrożeniach, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów i wyników. Metodologia wykorzystana w opracowaniu opiera się na analizie opisowej i porównawczej. Przedstawione wyniki powinny być wykorzystane przez nastawione na rozwój przedsiębiorstwa w drodze poszerzenia zakresu wykorzystania Balanced Scorecard w zarządzaniu, w szczególności jako narzędzia oceny i kontroli. Nowatorskie podejście pozwala spojrzeć na BSC przez pryzmat funkcji kontrolnych, jakie ma ona spełniać w procesie zarządzania i służy wskazaniu korzyści wynikających z wykorzystania BCS do oceny i kontroli. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to placeBalanced Scorecard (BSC) inside control and management systems, by showing how BSC can be used forthe evaluation and control of implementation of the strategy. Methodology used in this paper is based on descriptive and comparative analysis. Presented results should be used by growth-motivated enterprises by widening the use of Balanced Scorecard in management, in particular as a tool for the evaluation and control. A novel approach is associated with presenting the control functions of BSC and benefits resulting from the use of the BCS for the evaluation and control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji (2011), red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 2. Bednarek P. (2012), Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, w: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa, s. 9-26.
 3. Jabłoński A., Jabłoński M. (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, s. 39-62.
 4. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 758-793.
 5. Kałużny S. (2008), Kontrola wewnętrzna teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), Balanced Scorecard- Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" 70 (1), s. 71-79.
 7. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych (2010), red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
 8. Krawczyk M. (2013), Zastosowanie miar perspektywy klienta BSC w koncepcji User-Driven Innovation, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 607-616.
 9. Kuc B.R. (2005), Kontrola w zarządzaniu przyszłością, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 10. Kuc B.R. (2011), Kontrola menedżerska: przełamywanie barier, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 11. Moeller R. (2011), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Nita B. (2012), Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie, w: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa, s. 47-64.
 13. Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (2012), red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 14. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, s. 79-100.
 15. Świerk J. (2009), Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 16. Winiarska K. (2010), Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa, s. 9-33.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu