BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Title
Budżetowanie i analiza odchyleń kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo - studium przypadku
Costs Budgeting and Variance Analysis in the Process-Based Enterprise Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie procesowe, Analiza kosztów, Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów
Budgeting, Processing management, Cost analysis, Activity Based Costing (ABC), Cost accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym budżetowania i analizy odchyleń kosztów, w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, stosującym rachunek kosztów działań. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej i zarządzania oraz badanie empiryczne prowadzone metodą indukcyjną adekwatnego studium przypadku. Autor budował studium przypadku na podstawie badań własnych, realizowanych podczas jego długoletniej pracy w firmach konsultingowych. Teza badawcza artykułu to: zarządzanie procesowe kosztów w przedsiębiorstwie. Wymaga zastosowania nowoczesnych technik budżetowania i kontroli kosztów. Innowacyjnością tego artykułu jest przedstawienie metodyki implementacji budżetowania kosztów i analizy odchyleń kosztów w oparciu o działania/procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie (Activity Based Budgeting - ABB). (abstrakt oryginalny)

Purpose of the article is to present the theoretical and application aspect of cost budgeting and cost variance analysis in the process-based enterprise model that uses activity based costing. Research methodology adopted in this work is the analysis of the literature in the field of management accounting and management, and empirical research carried out by induction adequate case study. By building a case study based on research carried out during his many years of work in consulting companies. Thesis research: process management costs in the enterprise requires the use of modern techniques of budgeting and cost control. The innovation of this article is to present a methodology for the implementation of cost budgeting and cost variance analysis based on activities/processes identified in the company (Activity-Based Budgeting - ABB). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cooper R., Kaplan R. (1992), Activity-Based System: Measuring the Cost of Resources Usage, "Accounting Horizons" (wrzesień).
 2. Horngren C.T., Foster G. (1991), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Englewood Cliffs.
 3. Hansena D.R., Mowena M.W. (1992), Management Accounting, Cincinnati, OH: South-Western.
 4. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Kaplan R.S., Anderson R.S. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 6. Leszczyński Z., (2012), Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK. Gdańsk 2012.
 7. Malcolm R. (1991), Overhead control Implications of Activity Based Costing, "Accounting Horizons" (grudzień).
 8. Mak Y.T., Roush M.L. (1994), Flexible Budgeting and Variance Analysis in an Activity-Based Costing Environment, American Accounting Association Accounting Horizons, vol. 8, no. 2, June, s. 100-103.
 9. Piosik A. (2002), Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 10. Raffish M., Turney P.B. (1991), The CAM-I Glossary of Activity-Based Management, CAM-I, Arlington, Teksas. Patrz: The CAM-I ABC Basic Model, Załącznik B.
 11. Świderska G., Warowny P. (2006), Wpływ stosowanej metody wdrażania rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanej informacji, Conrtolling i Rachunkowość Zarządcza nr 4, Infor, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu