BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zakres wewnętrznych analiz dotyczących rentowności w controllingu operacyjnym
The Scope of Internal Profitability Analyzes in Operating Controllership
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 75-86, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rentowność, Controlling, Sprawozdawczość
Profitability, Controlling, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest ukazanie możliwości generowania przez specjalistów controllingu raportów zawierających informacje, które są wykorzystywane przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa w wieloaspektowej ocenie rentowności. Metodologia badania - Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie dedukcyjne, prowadzące do uogólnień w zakresie tworzenia raportów analitycznych w controllingu na potrzeby badania rentowności. Wynik - Uzyskane wyniki obejmują wskazanie zakresu raportów przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem i wyjaśnienie zasad tworzenia wybranych raportów zorientowanych na badanie rentowności. Oryginalność/wartość - Oryginalność artykułu zawiera się w uzasadnieniu, że z jednej strony raportowanie wewnętrzne w controllingu korzysta z informacji przetwarzanych w rachunkowości finansowej, z drugiej zaś strony wewnętrzne analizy są projektowane indywidualnie w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i potrzeb informacyjnych jego menedżerów z uwzględnieniem specyficznych zasad raportowania zarządczego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is to show the possibility of creating by controllership specialists reports containing information that can be used by managers in a multi-faceted assessment of profi tability. Design/methodology/approach - Methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on how to create the analytical reports in controllership for the purposes of profi tability assessment. Findings - The results include an indication of the scope of the reports that are useful for the management of the company and clarify the rules for the creation of selected reports focused on the profi tability analysis. Originality/value - The originality of the article is supported by the conclusions that on the one hand internal reporting uses the information processed in fi nancial accounting, on the other hand, the internal analyzes are developed individually depending on the unique information needs of the company and its managers taking into account the specifi c rules of management reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Kardasz A. (1992), Rachunek wyników i jego funkcjonowanie w podmiocie gospodarczym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu" nr 616, Wrocław.
  3. Ness J.A., Schrobeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J. (2001), The Role of ABM in Measuring Customer Value, Part Two, "Strategic Finance", April, no. 10, vol. 82.
  4. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, PWN, Warszawa.
  5. Reeve J.M. (2005), Logistics and Marketing Costs, w: Handbook of Cost Management, red. R.L. Weil, M.W. Maher, John Wiley & Sons, Hoboken.
  6. Roodhooft F., Hiel G., Abbeele A. Van den, Doveren B. van (2003), Optimized Sourcing Strategies Using Total Cost of Ownership, "Cost Management", no. 4, vol. 17.
  7. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu