BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Ewa
Title
Polityka genderowa Unii Europejskiej - geneza i ewolucja
Genesis and Evolution of Gender Policy of the European Union
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 2, s. 201-222, tab., rys.
Keyword
Dyskryminacja kobiet, Feminizm, Prawa dziecka
Women's discrimination, Feminism, Child rights
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wydawać by się mogło, że współcześnie nikt już nie kwestionuje znaczenia kobiet dla gospodarki, nadal jednak występują istotne nierówności w traktowani u kobiet i mężczyzn w tej sferze, nie wspominając już o innych dziedzinach życia. Mimo że obserwuje się coraz silniejszą obecność kobiet na rynku pracy oraz postępy w zdobywaniu przez nie coraz wyższego poziomu wykształcenia, kobiety są wielokrotnie dyskryminowane indywidualnie, instytucjonalnie i systemowo. Brak równości kobiet i mężczyzn jest pogwałceniem praw podstawowych, tymczasem równość płci może być atutem ekonomicznym i gospodarczym. Aby osiągnąć priorytety strategii Europa 2020, a mianowicie inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost, należy częściej i skuteczniej wykorzystywać potencjał i umiejętności kobiet. Urzeczywistnienie celu strategii Europa 2020, polegającego na osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn wynoszącego 75 %, nie jest możliwe do osiągnięcia bez równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w tym procesie. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to assess the phenome non of discrimination against women and ways to combat it in the EU. The starting point of consideration is an attempt to define contemporary feminism and to identify the common manifestations of discrimination against women. Set against this background are the institutionalised actions taken in favour of women on a global scale as well as EUs gender policy. It was found that the gap that occurs between gender equality de jure and de facto contributed to the implementation in the EU of the principle of gender mainstreaming (active and visible to the mainstreaming of gender in all strategies, policies and programmes). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Advancing gender equality in decision -making in media organisations: Report, http://eige.europa.eu/content/document/advancing -gender-equality-in-decision-making-in-media -organisations -report [dostęp 7.09.2013].
 2. Barburska O., Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (część 1), "Studia Europejskie" 2007, nr 3.
 3. Budrowska B., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 4, www.isp.org.pl/.les/18928511860411162001134735655.pdf [dostęp 7.09.2013].
 4. Communication from the Commission. Incorporating equal opportunities for women and men into all community policies and activities, COM(96) 67 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0067:FIN:EN:PDF [dostęp 7.09.2013].
 5. Czym jest Gender Mainstreaming?, http://genderstudies.pl/index.php/czym -jest-gender -mainstreaming/[dostęp 7.09.2013].
 6. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, http://epp.eurostat.ec.europa.
 7. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables [dostęp 7.09.2013].
 8. Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa 2002, s. 91-108.
 9. Gender Equality Index area, http://eige.europa.eu/content/activities/gender -equality -index [dostęp 7.09.2013].
 10. Gender Equality Index. Country Profiles, EIGE 2013, s. 111-113, http://eige.europa.eu/sites/default/.les/Gender -Equality -Index-Country -Pro.les.pdf [dostęp 7.09.2013].
 11. Gender Equality Index. Poland, http://eige.europa.eu/content/gender -equality -index#/country/PL [dostęp 7.09.2013].
 12. Gender Equality Index, http://eige.europa.eu/content/gender -equality -index [dostęp 7.09.2013].
 13. Gender Equality Index. Report, EIGE 2013, http://eige.europa.eu/sites/default/.les/Gender-Equality -Index-Report.pdf [dostęp 7.09.2013].
 14. Global Gender Gap, www.weforum.org/issues/global -gender-gap [dostęp 7.09.2013].
 15. Gender Equity Index (GEI), www.socialwatch.org/taxonomy/term/527 [dostęp 7.09.2013].
 16. Gender Inequality Index (GII), http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/ [dostęp 7.09.2013].
 17. Gładys -Jakobik J., Społeczno -instytucjonalne uwarunkowania aktywności kobiet na rynku pracy, w: Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, red. J. Gładys -Jakobik, A. Kozłowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 69.
 18. Gryszko M., Gender Index a polityka ONZ na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, s. 11-14, www.equal.org.pl/download/produktAttachments/org520g2srodek.pdf [dostęp 7.09.2013].
 19. Inequality -adjusted Human Development Index (IHDI), http://hdr.undp.org/en/statistics/ihdi/, [dostęp 7.09.2013].
 20. Jucewicz A., Caitlin Moran: Śmiechem rozbraja patriarchalne bomby, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie -obcasy/1,53662,13527307,Caitlin_Moran__Smiechem_rozbraja_patriarchalne_bomby.html#TRrelSST[dostęp 7.09.2013].
 21. Kostrzewa Y., Gender w organizacjach, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 308.
 22. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015, s. 11, KOM(2010) 491 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:PL:PDF [dostęp 7.09.2013].
 23. Kobiety na stanowiskach kierowniczych w krajach UE w latach 2009-2011, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.75/wpis.471#wykres3[dostęp 7.09.2013].
 24. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Większa równowaga między pracą a rodziną: ułatwianie godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, KOM(2008) 635, wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0635:FIN:pl:PDF [dostęp 7.09.2013].
 25. Lisowska E., Kobiecy styl zarządzania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 9.
 26. Measuring inequality: Gender -related Development Index (GDI) and Gender Empowerment Measure (GEM), http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/ [dostęp 7.09.2013].
 27. Na szczytach władzy trwa walka o równość płci, www.presseurop.eu/pl/content/news -brief/2935341- na-szczytach -wladzy-trwa -walka-o-rownosc -plci [dostęp 7.09.2013].
 28. New European Pact for equality between women and men for the period 2011-2020, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119630.pdf [dostęp 7.09.2013].
 29. Pabijanek K., Wstęp do wydania polskiego. Kobiety, gender i rozwój: co to w ogóle znaczy, w: Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, PAH, Warszawa 2012, s. 11.
 30. Prawo wspólnotowe a równość płci, http://mamypracujacemamy.pl/pl/aktualnosci/66,_prawo_wspolnotowe_a_rownosc_plci.html [dostęp 7.09.2013].
 31. Progress on equality between women and men in 2011. A Europe 2020 initiative, EU 2012, s. 5, 10, http://ec.europa.eu/justice/gender -equality/.les/progress_on_equality_between_women_and_men_ in_2011.pdf [dostęp 7.09.2013].
 32. Presidency Conclusions - 23/24 March 2006, Annex II, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/89013.pdf [dostęp 7.09.2013].
 33. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty, www.equal.org.pl/aktualnosci.php?NID=332&lang=pl [dostęp 7.09.2013].
 34. Równość mężczyzn i kobiet, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/socialemploy/article_7290_pl.htm [dostęp 7.09.2013].
 35. She Figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators, EU 2013, s. 90, http://ec.europa.eu/research/science -society/document_library/pdf_06/she-.gures-2012_en.pdf [dostęp 7.09.2013].
 36. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Równość kobiet i mężczyzn - rok 2010, KOM(2009) 694, wersja ostateczna, s. 5, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:PL:PDF [dostęp 7.09.2013].
 37. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 308.
 38. Strona internetowa polskiej inicjatywy: www.kartaroznorodnosci.pl/pl.
 39. The Global Gender Gap Report 2012, WEF 2012, www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf [dostęp 7.09.2013].
 40. Unemployment statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics [dostęp 7.09.2013].
 41. Women and men in the EU - facts and figures, http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures [dostęp 7.09.2013].
 42. What is the Social Institutions and Gender Index?, http://genderindex.org/content/team [dostęp 7.09.2013].
 43. eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/pl [dostęp 7.09.2013].
 44. Wężyk K., Cicho sza, idzie czwarta fala feminizmu, www.wysokieobcasy.pl/wysokie- -obcasy/1,114757,14101920,Cicho_sza__idzie_czwarta_fala_feminizmu.html?as=1 [dostęp 7.09.2013].
 45. What do we mean by "sex" and "gender"?, www.who.int/gender/whatisgender/en/ [dostęp 7.09.2013].
 46. Wittenberg-Cox A., Maitland A., Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 26.
 47. www.weforum.org/issues/global -gender-gap [dostęp 7.09.2013].
 48. www.h&rpol.waw.pl/pliki/Konwencja_w_Sprawie_Likwidacji_Wszelkich_Form_Dyskryminacji_Kobiet.pdf [dostęp 7.09.2013].
 49. www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/deklaracja_pekinska.php [dostęp 29.07.2013].
 50. www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php [dostęp 29.07.2013].
 51. www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc [dostęp 29.07.2013].
 52. Zachariasz K., Trzy kobiety w zarządzie firmy i będzie lepiej, "Gazeta Wyborcza" 15.03.2013.
 53. Zasada równych szans kobiet i mężczyzn, www.fundusze -europejskie.pl/kapital -ludzki/0,496,zasada-rownych-szans -kobiet-i-mezczyzn.html [dostęp 7.09.2013].
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu