BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji
The Role of Time Factor in Modification of Dynamic Measures of Investment Efficiency Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 111-121, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Efektywność inwestycji, Wartość zaktualizowana netto
Investment, Efficiency of investment, Net present value (NPV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Metoda zaktualizowanej wartości netto jest podstawą obiektywnego kryterium decyzyjnego w rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jej zastosowanie wymaga spełnienia szeregu założeń, co nie często jednak znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Ponadto, aby wykorzystać zalety metody NPV, niezbędne jest wyeliminowanie istniejących ograniczeń konstrukcyjnych. Celem opracowania jest wskazanie postulowanej modyfikacji miary NPV w kierunku jej relatywizacji, uwzględnienia zmian struktury czasowej i braku równości stopy procentowej oraz stopy reinwestycji. Kwestie te odnoszą się do problematyki budowania izolowanych modeli wielookresowych oceny efektywności inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Net present value formula is a base for making impartial decisions in the area of investment efficiency calculations. Its use is determined by fulfilling a number of assumptions, which in practical application are often omitted. Besides, to take advantage of all values of NPV it is necessary to eliminate existing construction constrains of that approach. The main aim of this study is to point the postulated modification of NPV measure in order to relativize it, by taking into consideration changes of time structure and lack of equality between the interest rate and reinvestment rate. That range of problems relates to the issues of building isolated multi-period models assessing the efficiency of investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E. (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. II, PWE, Warszawa.
 2. Czekaj J., Dresler Z. (2013), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dziworska K. (2000), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych (1996), red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków.
 6. Kaczmarek J. (2001), Zagadnienie komprymacji w rachunku efektywności inwestycji, w: Zarządzanie finansami - cele, organizacja, narzędzia, tom II, red. D. Zarzecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce - Uniwersytet Szczeciński, Warszawa.
 7. Kaczmarek J. (2006), Modyfikacja metod oceny efektywności w izolowanych modelach wielookresowych, w: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom I, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Kaczmarek J. (2012), Optymalizacja w zintegrowanych modelach wielookresowych oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 9. Kurek W. (1997), Efektywność inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej, UMCS, Lublin, Rzeszów.
 10. Mackie D. (1984), Engineering Management of Capital Projects. A Practical Guide, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto.
 11. Manikowski A., Tarapata Z. (2001), Ocena projektów gospodarczych, cz. 1, Modele i metody, Difin, Warszawa.
 12. Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review", nr 53.
 13. Nogalski B., Piwecki M. (1999), Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych. Inwestycje rzeczowe, OPO TNOiK, Bydgoszcz.
 14. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych (1998), red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Różański J. (1998), Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 16. Różański J., Czerwiński M. (1999), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Absolwent SWSPiZ, Łódź.
 17. Samuelson W.F., Marks S.G. (1997), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 18. Zarzecki D. (1997), Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu