BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol Marek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Michalak Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy
Value Relevance of Financial Statements, Accruals Intensity and Conditional Conservatism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 123-133, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdawczość, Wycena, Rachunkowość
Reporting, Valuation, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego, którego celem jest zmierzenie wpływu na wycenę rynkową kapitału własnego stosowania w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych zasady memoriału i konserwatyzmu warunkowego. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metodologii istotności dla wyceny na próbie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na próbach porównywalnych spółek giełdowych z Niemiec i Francji. Badaniem objęto spółki sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodne z MSSF w latach 2005-2011. Wynik - Wyniki badania pokazują, że istotność wyniku finansowego netto dla wyceny jest podobna wśród spółek polskich i w próbach porównywalnych spółek z Niemiec i Francji. Wycena rynkowa kapitału własnego spółek jest modyfikowana przez zmienne reprezentujące udział składników memoriałowych w wyniku finansowym, asymetrię w rozpoznawaniu zysków i strat, udział wartości niematerialnych i prawnych w sumie aktywów, przy czym pomiędzy zmiennymi zaobserwowano istotne interakcje. Oryginalność/wartość - Badanie przeprowadzono na podstawie porównania międzynarodowego z zastosowaniem prób porównywalnych, co pozwoliło na kontrolowanie wpływu czynników strukturalnych na wyniki. Pokazano, że różnice w istotności dla wyceny między spółkami polskimi a spółkami z rynków rozwiniętych można wyjaśnić za pomocą cech sprawozdań finansowych badanych spółek. Artykuł podejmuje niedyskutowane do tej pory w polskiej literaturze zagadnienie wpływu poziom konserwatyzmu warunkowego sprawozdań finansowych spółek na wycenę. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this study is to measure the impact of accruals intensity and conditional conservatism on the value relevance of earnings among Polish listed companies. Design/Methodology/approach - We use the value relevance method and panel regressions to study Polish listed companies and compare them to matched samples of German and French companies over the period of 2005-2011. Findings - We find no evidence of differences in valuation resulting from country effects. However crosssectional differences in accruals intensity, conditional conservatism and the intensity of intangibles are value relevant. We find that the interactions between the three variables are significant in explaining value. Originality/value - We carry out an international comparative study with the use of matched samples, which allows us to control for structural differences between country samples. We find that the international differences in value relevance can be explained by firm-specific factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. André P., Filip A., Paugam L. (2013), Impact of Mandatory IFRS Adoption on Conditional Conservatism in Europe (SSRN Scholarly Paper No. ID 2333532), Social Science Research Network, Rochester, NY; http://papers.ssrn. com/abstract=2333532 (20.01.2014).
 2. Barton J., Hansen T.B., Pownall G. (2010), Which Performance Measures Do Investors Around the World Value the Most--and Why?, "Accounting Review" nr 85 (3), s. 753-789.
 3. Beaver W.H., Ryan S.G. (2005), Conditional and Unconditional Conservatism:Concepts and Modeling, "Review of Accounting Studies" nr 10 (2/3), s. 269-309.
 4. Brown W.D., He H., Teitel K. (2006), Conditional Conservatism and the Value Relevance of Accounting Earnings: An International Study, "European Accounting Review" nr 15 (4), s. 605-626.
 5. Cheol Lee, Sung Wook Yoon (2012), The Effects of Goodwill Accounting on Informativeness of Earnings: Evidence from Earnings Persistence and Earnings' Ability to Predict Future Cash Flows, "Journal of Accounting Finance" nr 12 (3), 124-147.
 6. Dechow P.M., Schrand C.M. (2004), Earnings Quality, Research Foundation of CFA Institute.
 7. Dechow P., Ge W., Schrand C. (2010), Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences, "Journal of Accounting and Economics" nr 50 (2-3), s. 344-401.
 8. Ding Y., Hope O.-K., Jeanjean T., Stolowy H. (2006), Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and implications, "Journal of Accounting and Public Policy" nr 26 (1), s. 1-38.
 9. Dobija D., Klimczak K.M. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, "The International Journal of Accounting" nr 4 (3), s. 356-374.
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
 11. Easton P.D., Harris T.S. (1991), Earnings As an Explanatory Variable for Returns, "Journal of Accounting Research" nr 29 (1), s. 19-36.
 12. Gaio C., Raposo C. (2011), Earnings quality and firm valuation: international evidence, "Accounting and Finance" nr 51 (2), s. 467-499.
 13. Jaruga A., Fijalkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M. (2007), The Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting Regulations and their Practical Implementation in Poland, "Accounting in Europe" nr 4 (1), s. 67-78.
 14. Khan M., Watts R.L. (2009), Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism, "Journal of Accounting and Economics" nr 48 (2/3), s. 132-150.
 15. Klimczak K.M. (2011), Market reaction to mandatory IFRS adoption: evidence from Poland, "Accounting Management Information Systems" nr 10 (2), s. 228-248.
 16. Klimczak K.M., Szafrański,G. (2013), Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers, "Accounting Research Journal" nr 26 (3), s. 239-255.
 17. Krasodomska J. (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 55 (111), s. 119-137.
 18. Leuven E., Sianesi B. (2012), PSMATCH2: Stata module to perform full Mahalanobis and propensity score matching, common support graphing, and covariate imbalance testing, Wersja 4.0.6; http://ideas.repec.org/c/boc/ bocode/s432001.html (20.01.2014).
 19. Ohlson J.A. (1995), Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, "Contemporary Accounting Research" nr 11 (2), s. 661-687.
 20. Rees W.,Valentincic A. (2013), Dividend Irrelevance and Accounting Models of Value, "Journal of Business Finance and Accounting" nr 40, s. 646-672.
 21. Rozporządzenie nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (z późn. zm.).
 22. Watts R., Zimmerman J.L. (1986), Positive accounting theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs N.J.
 23. Zeff S.A. (2007), The SEC rules historical cost accounting: 1934 to the 1970s, "Accounting and Business Research" nr 37, s. 49-62.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu