BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Podejmowanie decyzji dezinwestycyjnych
Disinvestment Decision-Making
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 171-183, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Dezinwestycje, Downsizing, Dywestycje, Restrukturyzacja
Disinvestment, Downsizing, Divestment, Restructuring
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - uporządkowanie terminologiczne problematyki dezinwestycji, wskazanie sposobu podejmowania decyzji dezinwestycyjnych, ich przyczyn i skutków oraz aspektów związanych z pomiarem ich efektów, a także charakterystyka pojawiających się problemów utrudniających osiąganie wysokiej skuteczności działań. Metodologia badania - wykorzystano badania wtórne oparte o dane statystyczne, badania literaturowe oraz wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem wywiadów ustrukturyzowanych. Wynik - uporządkowano wybrane aspekty związane z dezinwestycjami, wskazano problemy związane z procesem podejmowania decyzji i charakterystykę ich stosowania w polskich warunkach. Oryginalność/wartość - uporządkowana wiedza stanowi podstawę do prowadzenia dalszych badań związanych z wyznaczeniem czynników determinujących efektywność dezinwestycji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - making order in the terminology of divestments, showing the way of making divestment decisions, its reasons, results and problems with measuring its effects, but also explaining why it is hard to reach high effectiveness of such decisions. Design/methodology/approach - the research of other authors based on the statistical data, literature of the subject, and own research based on the interviews were used in the article. Findings - the article puts in order the chosen aspects of the divestments, indicates the problems of making divestment decisions and describes how such divestments are done in Poland. Originality/value - the above knowledge puts a base for further research on effectivness of divestments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dezinwestycje coraz popularniejszym sposobem na przetrwanie kryzysu ekonomicznego, Informacja prasowa Deloitte, Warszawa, 25 marca 2013 r., www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/ 89521ad3590ad310VgnVCM- 1000003256f70aRCRD.htm (24.01.2014).
 2. Dźwigoł H., Dźwigoł M., (2008), Restrukturyzacja obszarów działalności przedsiębiorstwa, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice.
 3. Feil J.H., Musshoff O. (2013), Modelling investment and disinvestment decisions under competition, uncertainty and different market interventions, "Economic Modelling". September, vol. 35.
 4. Kozakiewicz-Chlebowska A. (2004), Ocena projektów inwestycyjnych z opcją rezygnacji, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 5. Olejczyk-Kita K. (2011), Redundancja zasobów - konieczność czy niepotrzebny wydatek, w: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja - integracja - rozwój, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersystetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Oxford Dictionary of English, Second Edition, Revised (2005), Second edition edited by: Catherine Soanes, Angus Stevenson, Oxford University Press.
 7. Prasad A. (2011), Disinvestment in India: Policy, Mechanism and Future Roadmap, "IUP Journal of Managerial Economics", February, vol. 9, issue 1.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, perspektywa międzynarodowa (2009), red. M. Porada-Rochoń, Diffin, Warszawa.
 9. Różański J. (2002), Dezinwestycje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J., Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Siwiera A. (2010), Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 35, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Słownik, http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/divest.
 13. Słownik, www.investopedia.com.
 14. Sobolewski H., Wojtkowiak G. (2013), Współczesny wymiar downsizingu - wskazanie skali i uporządkowanie terminologiczne, w: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych: restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, red. R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 15. Suszyński C. (2009), Globalny kryzys a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nowa perspektywa procesu kształtowania wartości firmy, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków.
 16. Walas-Trębacz J. (2011), Crisi management in enterprises, w: Developmental challenges of contemporary economies, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Kraków.
 17. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości (2013), Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (24.01.2014).
 18. Zarzecki D. (2010), Inwestycje zależne ekonomicznie - zarys problemu, w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 121.
 19. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu