BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starosta Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zieliński Grzegorz (Politechnika Gdańska)
Title
Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiębiorstw
Crisis Anticipation of the Inputs Elements to Companies Operations System
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 206-214, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie operacyjne, System operacyjny, Zarządzanie w kryzysie, Zapobieganie kryzysowi, Badania empiryczne
Operations management, Operating system, Crisis management, Crisis prevention, Empirical researches
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kluczowe aspekty antycypacji kryzysu w obszarze zarządzania operacyjnego. Autorzy scharakteryzowali zarządzanie antykryzysowe wraz z jego głównymi fazami w odniesieniu do kilku modeli zarządzania antykryzysowego. Jedną z tych faz jest faza antycypacji, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia obszaru zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. W niniejszej publikacji zaprezentowano również badania empiryczne związane z antycypacją kryzysu w odniesieniu do elementów składowych obszaru wejścia do systemu operacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The following publication presents the main aspects of the crisis anticipation in operations management area. Authors described crisis management and its main phases in several models. One of the main crisis management phase is anticipation phase, which is very important in operations management area in production, as well as, services sector. In this publication there were also presented empirical research connected with the crisis anticipation in input area to the operation system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Coombs, W.T. (2001), Teaching the crisis management/communication course, Public Relations Review, 27(1), s. 89-101 (za:) Jaques T. (2009), Issue and Crisis Management: Quicksand in the Definitional Landscape, Public Relations Review, 35(3) s. 280-286.
  2. Jaques, T. (2007), Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct, Public Relations Review, 33(2), s. 147-157.
  3. Kash, T. J., Darling, J. R. (1998), Crisis management: prevention, diagnosis and intervention. Leadership & Organization Development Journal, 19(4), 179-186 (za:) Almeida M., Bremser, K., Crisis Anticipation: Has it any Impact in Anti-Crisis Preparation? (Dostęp z dnia 5.02.2015 http://www.lcbr-archives.com/media/files/12sym01.pdf)
  4. Koster, M., Politis-Norton, H. (2004), Crisis Management Strategies, Drug Safety, 27 (8), s. 603-608.
  5. Krzakiewicz, K. (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  6. Szymańska-Brałkowska, M., Zieliński, G. (2011), Możliwości doskonalenia w zarządzaniu jakościowym i środowiskowym w podmiotach gospodarczych (w:) Łopatowska J., Zieliński, G. Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  7. Waters, D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa.
  8. Zieliński, G., Łopatowska, J. (2012), Czynniki zmian obszaru wejścia w zarządzaniu operacyjnym usług gastronomicznych. Zarządzanie i Finanse, nr 3/3, 2012.
  9. Zieliński, G., Szymańska-Brałkowska, M. (2012), Obszary projakościowe i prośrodowiskowe podlegające doskonaleniu w usługach gastronomicznych, Zarządzanie i Finanse, nr 3/1, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu