BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena kondycji finansowej spółek przejmujących na przykładzie wybranych polskich spółek w latach spowolnienia gospodarczego 2008-2010
Assessment of the Financial Condition of the Acquiring Companies on the Example of Selected Polish Companies in the Economic Slowdown from 2008 To 2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 213-220, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Fuzje i przejęcia, Kondycja finansowa, Kryzys gospodarczy
Mergers and acquisitions, Financial condition, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej przystępujących do operacji połączenia spółek w Polsce, które będą identyfikowane jako spółki przejmujące w okresie spowolnienia gospodarczego. Do określenia kondycji finansowej spółek wykorzystano model dyskryminacyjny T. Korola. Dane empiryczne poddane zostały testom niezależności chi kwadrat z poprawką Yatesa. Wynik badań pozwala stwierdzić, że podział spółek na zdrowe i zagrożone nie zależy od okresów sprawozdawczych 2008-2010, nie zależy zatem od okresu spowolnienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to assess the financial condition of companies in Poland, which will be identified as the acquiring companies during the economic slowdown. To determine the financial condition of the companies were used T. Korol discriminatory model. Empirical data were subjected to chi-square test of independence with Yates' correction. The test result shows that the division of good and bad conditions do not depend on the periods 2008-2010, is not dependent on the period of economic slowdown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrade G., Mitchell M.L., Stafford E. (2001), New Evidence and Perspectives on Mergers, HSB Finance working papers, no. 01-070, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=269313.
 2. Blunck B.W., Bartholdy J. (2009), What drives private and public merger waves in Europe?, working papers, http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1338347.
 3. Gąsior A. (2008), Fuzje i przejęcia w Polsce charakterystyka sektorów w latach 2002-2006, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 13, Szczecin, s. 559-568.
 4. Harford J. (2005), What drives mergers waves?, "Journal of Financial Economics", no. 77, s. 529-560.
 5. Hołda A. (2010), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), SKwP, Warszawa.
 6. Jagiełło R. (2013), Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Materiały i Studia Zeszyt nr 286, Warszawa.
 7. Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 8. Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 9. Korzeb Z. (2007), Wpływ pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach na kształtowanie się wyników finansowych banków komercyjnych uczestniczących w tych transakcjach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin, s. 427-434.
 10. Luty Z. (2009), Firmy będą się łączyć aby nie splajtować, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/313031,firmy_ beda_sie_laczyc_aby_nie_splajtowac.html (3.10.2013).
 11. Makaew T. (2010), The Dynamics of International Mergers and Acquisitions, working papers http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572005.
 12. Maksimovic V., Phillips G., Yang L. (2012), Private and Public Mergers Waves, "Journal of Finance" (forthcoming).
 13. Perepeczo A., Zarzecki D. (2007), Sektorowa analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin, s. 447-458.
 14. Ravichandaran K. (2009), Effect of Financial Crisis over Mergers and Acquisitions in GCC Countries, working papers, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1360249.
 15. Shimizu K., Hitt M.A., Vaidyanath D., Pisano V. (2004), Theoretical foundations of cross-border mergers and acquisitions: A review of current research and recommendations for the future, "Journal of International Management", no. 10 (2004), s. 307-353.
 16. Sobczyk M. (2010), Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 19. Wójcikowski R., Mordziak M., Życzkowska M. (2009), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 16, Szczecin, s. 755-589.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu