BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Four Reasons why a New General Theory of Financial Leverage is Urgently Needed
Cztery powody dla których powinna powstać nowa ogólna teoria dźwigni finansowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 255-269, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Dźwignia finansowa, Teoria finansów, Struktura kapitału, Zadłużenie
Financial leverage, Financial theory, Capital structure, Indebtedness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Purpose - The objective of the paper is to illustrate the need for the formulation of a new general theory of financial leverage. Such a theory should embrace most of the current approaches to leverage in both academic literature and professional materials and show how they are related to each other. Design/methodology/approach - The paper summarizes the conclusions coming from a critical review of the leverage literature and attempts to evaluate the size of the terminological chaos surrounding leverage. The survey results documenting the chaos among leverage concept users are also presented. Findings - The paper formulates no less than 40 research questions, different in calibre and research status, of which some are fundamental, others are more rhetorical highlighting numerous inconsistencies which are present in the literature. The list is merely a small subset of potential queries. The link between terminological chaos surrounding financial leverage and the Global Financial Crisis, driven after all by excessive leverages, is hypothesised. Most of the controversy can be neatly summarized by a so called financial leverage paradox - a simple leverage question which may have many completely different answers, all legitimate even if not all relevant. A mistake made by Merton H. Miller in his Nobel Memorial Prize Lecture on leverage is included to illustrate the gravity of the problem. Originality/value - The financial leverage paradox has never been defined nor debated in the literature before, Miller's mistake was never spotted by others, the list of questions documenting the size of confusion and survey results are also original. (abstrakt oryginalny)

Cel - Celem artykułu jest wyjaśnienie powodów konieczności stworzenia nowej ogólnej teorii dźwigni finansowej. Teoria taka winna zawierać istniejące już, bardzo licznie reprezentowane w literaturze naukowej i materiałach branżowych podejścia do dźwigni finansowej, pokazując przy tym ich wzajemne relacje. Metodologia badania - Artykuł zawiera wyniki krytycznego przeglądu literatury, którego celem jest oszacowanie skali chaosu pojęciowego w obrębie dźwigni finansowej. Wyniki własnego badania ankietowego ukazują chaos panujący wśród posługujących się tym terminem. Wynik - Artykuł zawiera listę 40 pytań różnego kalibru i statusu badawczego. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny i powinny otrzymać natychmiast odpowiedź, inne są pytaniami retorycznymi wskazującymi na nieścisłości obecne w literaturze. Lista stanowi jedynie niewielki odsetek możliwych pytań. Większość kontrowersji można opisać za pomocą tzw. paradoksu dźwigniowego przyjmującego postać prostego pytania o dźwignię, które to pytanie posiada liczne, często zupełnie różne odpowiedzi - choć wszystkie poprawne, to nie wszystkie istotne. Opis błędu popełnionego przez Millera w czasie jego wykładu noblowskiego poświęconego dźwigni służyć ma ukazaniu powagi zagadnienia. W pracy pojawia się hipoteza łącząca chaos terminologiczny dotyczący dźwigni z globalnym kryzysem finansowym ostatnich lat. Oryginalność/wartość - Zarówno paradoks dźwigniowy, jak i błąd Millera nie był wcześniej ani dostrzeżony ani dyskutowany. Również badanie ankietowe, jak i lista pytań dotycząca dźwigni są wynikiem badań własnych. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berent T. (2011), Ten Major Questions on Leverage, w: Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 329-339.
 2. Berent T. (2010), Duality in Financial Leverage - Controversy Surrounding Merton Miller's Argument, w: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, ed. D. Zarzecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 27-38.
 3. Berent T., Jasinowski S. (2012), Financial Leverage Puzzle - Preliminary Conclusions from Literature Review, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 22-39.
 4. Błach J. (2009), Ewolucja teorii struktury kapitału, "Finanse", nr 1, pp. 87-106.
 5. Dilbeck H. (1962), A Proposal for Precise Definitions of "Trading on the Equity" and "Leverage": Comment, "Journal of Finance", vol. 17, pp. 127-130.
 6. Frank M.Z., Goyal V.K. (2008), Trade-off and Pecking Order Theories of Debt, in: Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, red. B.E. Eckbo, no. 2, Handbooks in Finance Series, Elsevier, Amsterdam, pp. 135-202.
 7. Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, Difin, Warszawa.
 8. Miller M.H. (1991), Leverage, "Journal of Finance", vol. 46, pp. 479-488.
 9. Miller M.H. (2005), Leverage, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 17, pp. 106-111.
 10. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review", vol. 48, pp. 261-297.
 11. Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review", vol. 53, pp. 433-443.
 12. Sławiński A. (2009), Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, SGH, Warszawa, pp. 33-58.
 13. Żwirbla A. (2007), Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", z. 41 (97), SKwP, Warszawa, pp. 195-221.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu