BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babińska-Górecka Renata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wykonywanie pracy zarobkowej jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego (uwagi na tle art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej)
Performing Paid Employment as a Prerequisite to Forfeiture of the Right to Sickness Benefit (Remarks Concerning art. 17 par. 1 of the Act of Sickness)
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2014, nr 6, s. 7-21
Keyword
Zasiłki chorobowe, Świadczenia socjalne, Regulacje prawne
Sick benefits, Social benefits, Legal regulations
Abstract
Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu zostaną ograniczone do problemu zasadności obowiązywania przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego) w postaci wykonywania pracy zarobkowej oraz zagadnienia rozumienia zwrotu "praca zarobkowa" zawartego w przepisie art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej. (fragment tekstu)

The subject of the study is the issue of losing the right to sickness benefit (respectively also rehabilitation benefits and care allowance) in case of paid employment during the period of ascertained inability to work due to illness (or inability to perform work because of taking care of somebody else). The article consists of two substantive parts. The ideas contained in the first of them refers to the theoretical problem of the legitimacy of losing the right to sickness benefit in the form of paid employment, including the adequacy of the assumptions adopted in law and functions of social insurance. The second part of the study concerns the question of the interpretation of the phrase "paid employment" contained in art. 17 par. 1 of the act of sickness. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dz. U. z 2014 r., poz. 159.
 2. A. Jabłoński, Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczenia, (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 424.
 3. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442.
 4. J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, s. 96-97.
 5. W. Szubert, O charakterze prawnym ubezpieczenia społecznego, PiZS 1972, nr 3, s. 6.
 6. I. Jędrasik-Jankowska, Ryzyka ubezpieczeniowe, (w:) Problemy prawa ubezpieczenia społecznego, red. B. Wagner, Kraków 1996, s. 94.
 7. Pojęcia i konstrukcje ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007, s. 357.
 8. B. Wagner, Zasada równego traktowania w ubezpieczeniu chorobowym, (w:) Ubezpieczenia chorobowe, Iwonicz-Zdrój 2010, s. 20.
 9. Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775.
 10. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440.
 11. H. Pławucka, Reforma emerytalna, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, nr 6, s. 86.
 12. M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk2011, s. 193-194.
 13. I. Jędrasik-Jankowska, Nierozwiązanie stosunku pracy jako przyczyna zawieszenia prawa do emerytury, PiZS 2011, nr 9, s. 23-26.
 14. J. Jończyk, Nowe prawo emerytalne, PiP 1999, nr 7, s. 40-41.
 15. R. Babińska-Górecka, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., K 2/12, PiP 2014, nr 6, s. 118.
 16. K. Antonów, Prawo do emerytury, Kraków 2004, s. 43.
 17. T. Liszcz, Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kraków 1997, s. 11.
 18. H.F. Zacher, Prawo socjalne: jedność i pluralizm rozwiązań prawnych, (w:) Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1987, s. 22-23.
 19. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001, s. 202.
 20. A. Wypych-Żywicka, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - wybrane zagadnienia, (w:) Ubezpieczenia chorobowe, Iwonicz-Zdrój 2010, s. 54.
 21. R. Babińska-Górecka, K. Stopka, Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych, (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2013, s. 209-211.
 22. K. Ślebzak, Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości, (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014, s. 254.
 23. H. Pławucka, Świadczenia pieniężne w związku z chorobą, (w:) Ubezpieczenie chorobowe, Wrocław 1984, s. 50.
 24. K. Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, s. 28-29.
 25. J. Jończyk, Państwo a ubezpieczenie społeczne, (w:) Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1987, s. 12.
 26. K. Kolasiński, Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, PiP 1999, z. 5, s. 10.
 27. C. Jackowiak, Ochrona praw nabytych w polskim systemie emerytalno-rentowym, "Przegląd Sądowy" 1992, nr 11-12, s. 8.
 28. Słownik współczesny języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 845.
 29. W. Szubert, Ubezpieczenia społeczne: zarys systemu, Warszawa 1987, s. 49-50.
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu