BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lach Daniel Eryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszy
The Health Insurance of Volunteers
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2014, nr 6, s. 47-56
Keyword
Ubezpieczenia zdrowotne, Świadczenia zdrowotne, Wolontariat
Health care insurance, Health care benefits, Volunteering
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie jednego z wielu aspektów wolontariatu, a mianowicie ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy. Regulacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w tym zakresie bardzo frapująca, art. 46 ust. 1 u.d.p.p.w. stanowi bowiem, że wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie wskazuje jednak od czego taka możliwość jest uzależniona. Z kolei przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego (w tym wolontariuszy), nie wskazują jednoznacznie obowiązku NFZ zawarcia umowy z każdym korzystającym (czy raczej w sprawie każdego wolontariusza), co powoduje, że w praktyce ową możliwość trzeba uznać za iluzoryczną. (fragment tekstu)

The subject of this paper is to discuss one of the many aspects of volunteering, namely the health insurance of the volunteers. Interesting is the corresponding regulation of the Act on Public Benefit and Volunteer Work, enacting the possibility to conclusion of the voluntary health insurance contract for the volunteer. In turn, the regulations of the Act on the health care services funded from the public funds according to the voluntary health insurance of the volunteers does not show clear obligation of the National Health Fund to close the contract with each beneficiary of the volunteer work (or regarding each volunteer), which means, that in practice this possibility could be described as illusory. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 193-196.
  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874.
  3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 ze zm.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.
  5. D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 163-165.
  6. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 ze zm.
  7. D.E. Lach, Kilka uwag w przedmiocie środków prawnych służących świadczeniobiorcom opieki zdrowotnej w sytuacji faktycznej dyskryminacji, (w:) B. Cudowski, J. Iwulski (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, Białystok 2013, s. 520-522.
  8. A. Musiała, Prawne aspekty wolontariatu, Warszawa 2003, s. 49.
  9. http://www.wosp.org.pl/archiwum/mamy_kolejny_rekord
  10. A. Sobczyk, Niepracownicze zatrudnienie podporządkowane, (w:) M.B. Rycak, J. Wratny (red.), Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, Warszawa 2011, s. 432-433.
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu