BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierocka Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Świadczenia rehabilitacyjne
Rehabilitation Benefits
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2014, nr 6, s. 69-83
Keyword
System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia wypadkowe, Zasiłki chorobowe, Świadczenia zdrowotne, Ubezpieczenie chorobowe
Social insurance system, Accident insurance, Sick benefits, Health care benefits, Sickness insurance
Abstract
W systemie ubezpieczeń społecznych, oprócz ubezpieczenia emerytalnego i rentowych wyróżnia się ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. (...)Przedmiotem dalszych rozważań będą problemy dotyczące nabycia i utraty prawa do tego typu świadczeń. Na tym tle zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest kwestia na ile świadczenia rehabilitacyjne z ustawy zasiłkowej zbliżone są do przewidzianych w ustawie wypadkowej świadczeń wypłacanych z tytułu przedłużającego się okresu braku zdolności do pracy. (fragment tekstu)

The subject matter comprises problems concerning rehabilitation benefits appertaining to the insured on account of sickness insurance and accident insurance. The author discusses premises conditioning the acquisition of the entitlement to a rehabilitation benefit and focuses primarily on the following issues: persistent incapacity for work, the utilisation of a period entitling to a sickness benefit, and a favourable prognosis with regard to regaining capacity for work. The author also draws attention to events occasioning forfeiture of an entitlement to a rehabilitation benefit, and issues relating to the payout of the benefit. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dz. U. z 2014 r., poz. 159.
 2. Dz. U. z 2009 r. Nr 167.
 3. M. Gesdorf, M. Iżycka-Rączka, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz (cz. II) do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999, nr 9, s. 1.
 4. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków 2001, s. 215.
 5. M. Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013, s. 60-61.
 6. M. Kluszczyńska, (w:) System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2013, s. 85 i n.
 7. A. Rzetecka- -Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009.
 8. B. Trepiński, Świadczenie rehabilitacyjne - wybrane problemy, (w:) Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, Materiały XV Konferencji PSUS, Gdańsk2006.
 9. D. Wajda, (w:) Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, red. M. Gersdorf, B. Cudowska, Warszawa 2012, s. 519-520.
 10. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007, s. 344.
 11. T. Bińczycka-Majewska, Zasiłek chorobowy i ochrona trwałości stosunku pracy w razie choroby w dobie ograniczania wydatków publicznych, PiZS 2005, s. 2, 16.
 12. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne, t. 3, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, Warszawa 2002, s. 184.
 13. R. Sadlik, Ochrom umowy o pracę w czasie korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, Sł. Prac. 2012, nr 7, s. 24-25.
 14. K. Tymorek, Świadczenie rehabilitacyjne, Sł. Prac. 2012, nr 3, s. 26.
 15. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.
 16. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322.
 17. Dz. U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.
 18. Dz. U. z 2013 r., poz. 667 ze zm.
 19. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.
 20. Z. Góral (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2011, s. 47-66.
 21. W. Maciejko, Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006.
 22. I. Sierocka, Nabycie i ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2013, t. XXX, s. 103 i n.
 23. Dz. U. z 2012 r., poz. 572.
 24. Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.
 25. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.
 26. Dz. U. Nr 97, poz. 800 ze zm.
 27. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.
 28. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.
 29. T. Bińczycka-Majewska, Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, PiZS 2003, nr 5, s. 14 i n.
 30. J. Jończyk, Ubezpieczenie wypadkowe, PiP 2003, z. 6, s. 3 i n.
 31. W. Koczur, (w:) System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa2013, s. 114-115.
 32. D.E. Lach, (w:) D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 100 i n.
 33. W. Ostaszewski, (w:) Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, red. M. Gersdorf, B. Cudowska, Warszawa 2012, s. 288 i n.
 34. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia wypadkowe, PiZS 2013, nr 9, s. 11 i n.
 35. W. Sanetra, O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, PiZS 2003, nr 3, s. 5.
 36. J. Wantoch-Rekowski, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, Warszawa 2014, s. 255-256.
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu