BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym - praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i w Niemczech
Presentation of the Components of Comprehensive Income in Shareholders' Equity - the Reporting Practice of Listed Companies in Poland and Germany
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 319-329, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Kapitał własny, Sprawozdawczość finansowa
Capital market, Ownership capital, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja składników kapitału własnego (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej), na które odnoszone są pozycje pozostałego wyniku całościowego w spółkach należących do indeksów WIG 30 i DAX. Metodologia badania - Treści prezentowane w artykule zostały opracowane na podstawie analizy informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych przez spółki giełdowe w Polsce i w Niemczech. W ramach procesu badawczego dokonano również studiów literatury krajowej i zagranicznej. Wynik - Wyniki badania wskazują, że występują istotne różnice dotyczące prezentacji pozycji kapitału własnego, na które odnoszone są składniki wyniku całościowego. W przypadku badanych spółek polskich dominowały pozycje "szczegółowe", natomiast w przypadku badanych spółek niemieckich dominowały pozycje "zbiorcze". Oryginalność/wartość - Studia literaturowe pozwalają stwierdzić, że nie były dotychczas realizowane badania porównawcze dotyczące prezentacji pozycji kapitału własnego, na które odnoszone są składniki wyniku całościowego w Polsce i w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the components of shareholders' equity (in statement of financial position) which are recognized in other comprehensive income items in the companies from the WIG 30 and DAX. Design/methodology/approach - The content presented in the article has been developed on the basis of the information from the financial statements presented by listed companies in Poland and Germany. As part of the research process were also made domestic and foreign literature studies. Findings - The survey results indicate that there are significant differences in the presentation of shareholders' equity which are recognized in other comprehensive income items. In the case of surveyed companies "detailed" positions were dominated in Polish companies, while "aggregate" positions were dominated in German companies. Originality/value - Literature studies allow us to conclude that a comparative study on the presentation of shareholders' equity which are recognized in other comprehensive income items in Poland and Germany has not been implemented yet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B. (2012), Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne?, w: Rachunkowość - dylematy praktyki gospodarczej, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 85-102.
 2. Bek-Gaik B. (2013), Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, red. B. Micherda, M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 23-33.
 3. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Hirst D.E., Hopkins P.E. (1998), Comprehensive income reporting and analysts' valuation judgments, "Journal of Accounting Research", 36, s. 47-75.
 5. Hirst D.E., Hopkins P.E., Wahlen J. M. (2004), Fair values, income measurement, and bank analysts' risk and and valuation judgments, "The Accounting Review", 79 (April), s. 453-472.
 6. Kanagaretnam K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of comprehensive income reporting in Canada, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 28, s. 349-365.
 7. Levitt A. (1997), The importance of high quality accounting standards. Speech to the Inter-American Development Bank, Washington, September 26, za: Maines L.A., McDaniel L.S., Effects of Comprehensive-Income Characteristics on Nonprofessional Investors' Judgments: The Role of Financial-Statement Presentation Format, "The Accounting Review", vol. 75, no. 2, s. 180.
 8. Maines L.A., McDaniel L.S. (2000), Effects of comprehensive income characteristics in nonprofessional investors' judgments: The role of financial statement presentation format, "The Accounting Review", vol. 75, no. 2, s. 179-207.
 9. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 17 (33), s. 89-109.
 10. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2008), w: Rozporządzanie Komisji (WE) NR 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
 11. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2012), w: Rozporządzanie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 12. Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 55 (115), s. 117-141.
 13. Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 263, s. 65-88.
 14. Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć?, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 38-42.
 15. Walińska E. (2013), Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmanska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 647-662.
 16. Walińska E. M. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), s. 324-341.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu