BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zjawisko underpricingu na rynkach wschodzących
Underpricing on Emerging Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 361-374, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Pierwsza oferta publiczna, Analiza zdarzeń, Rynki wschodzące, Ceny akcji, Niedoszacowanie cen akcji
Initial Public Offering (IPO), Event study, Emerging markets, Shares prices, Underpricing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem badań było określenie poziomu krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących pierwszym publicznym ofertom akcji (IPO), realizowanym w okresie 2003-2012 na rynkach wschodzących, skategoryzowanym na liście MSCI oraz wskazanie czynników różnicujących skalę niedoszacowania w ujęciu regionalnym. Metodologia badania - Badania oparto w głównej mierze na pomiarze krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących IPO. Wykorzystano metodę analizy zdarzeń wraz z testowaniem statystycznej istotności z zastosowaniem statystyki t i testu znakowanych rang Wilcoxona. Wynik - Najwyższy średni poziom underpricingu odnotowano dla rynków azjatyckich (56%). Dla amerykańskich i europejskich rynków wschodzących był on zdecydowanie niższy (odpowiednio 12% i 24%). Przeciętne krótkoterminowe dodatnie stopy zwrotu wykazywały tendencję malejącą w okresie pierwszych dwóch miesięcy dla spółek debiutujących na rynkach azjatyckich. Dla ofert IPO realizowanych w regionie Ameryki i Europy, średnie krótkoterminowe stopy zwrotu były w analogicznym horyzoncie względnie stałe. Czynniki mogące wpływać na poziom stóp zwrotu realizowanych przez spółki po wejściu na giełdę, cechowało w większości duże zróżnicowanie regionalne. Oryginalność/wartość - Wkład badań polega po pierwsze na szerokim ujęciu przedmiotu badań - analizą objęto wszystkie rynki wschodzące indeksowane przez MSCI. Po drugie, uaktualnione zostały badania nad skalą w okresie obejmującym ostatni kryzys finansowy. Do pomiaru krótkoterminowych stóp zwrotu wykorzystano cztery podejścia. Ponadto, podjęta została próba określenia czynników mogących wpływać na zróżnicowanie krótkoterminowych stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the research was to estimate the pervasiveness of the short-term returns connected with initial public offerings (IPOs) conducted during the period of 2003-2012 on emerging markets and it was also focused on indicating the determinants differentiating the scale of underpricing on the regional level. Design/Methodology/approach - The research based on estimation of short-term returns after IPOs. The event-study was used along with statistical significance testing with t-test and signed rank Wilcoxon test. Findings - The highest level of underpricing was observed for IPOs from Asian equity markets (56%). It was substantially higher in comparison to the underpricing for American and European emerging markets (12% and 24%, respectively). The average short-term positive returns showed a decreasing trend during the first two months for Asian IPOs. The returns for the analogous two-month period were on a very similar level for American and European offerings. The factors that are supposed to infl uence the level of rate of returns were mostly sensitive to the region choice. Originality/value - The complexity of the research is one of the main marginal effects of the paper as all of the MSCI emerging markets were analysed. Secondly, the previous research on the level underpricing was updated which was especially valuable for the period covering the latest financial crisis. Next, the short-term returns were estimated using four approaches. Finally, the research attempted to find the factors infl uencing the level of short-term IPO returns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boulton, T.J., Smart S.B., Zutter, C.J. (2011), Earnings quality and international IPO underpricing, "Accounting Review", vol. 86/2, s. 483-505.
  2. Chorruk, J., Worthington A.C. (2010), New evidence on the pricing and performance of initial public offerings in Thailand, 1997-2008, "Emerging Markets Review", vol. 11/3, s. 285-299.
  3. Cornanic A., Novak J. (2013), Signaling by Underpricing the Initial Public Offerings of Primary Listings in an Emerging Market, www.econstor.eu.
  4. http://www.msci.com.
  5. Ibbotson R.G. (1975), Price performance of common stock new issues, "Journal of Financial Economics", vol. 2/3, p. 235-272.
  6. Jewartowski T., Lizińska J. (2012), Short-and Long-Term Performance of Polish IPOs, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 48/2, s. 59-75.
  7. Lin C.Y., Lee H.T., Lee C.L. (2008), One More Step, Some More Performance? An Empirical Study on Initial Public Offerings in the Taiwan Emerging Stock Market, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 44/4, p. 6-18.
  8. Loughran T., Ritter J.R., Rydqvist K. (1994), Initial public offerings: International insights, "Pacific-Basin Finance Journal", vol. 2/2, p. 165-199.
  9. Rashid R.M., Rahim R.A., Hadori H., Tanha F.H. (2013), IPO Volume, Initial Return, and Market Condition in the Malaysian Stock Market, "American Journal of Economics", vol. 3/2, s. 68-74.
  10. Wen Y.F., Cao M.H. (2013), Short-run and long-run performance of IPOs: evidence from Taiwan stock market, "Finance and Accounting", vol. 1/2, s. 32-40.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu