BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Migała-Warchoł Aldona (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Sobolewski Marek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji
The Impact of Human Capital on the Financial Performance of the Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 395-408, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wynik finansowy, Kapitał ludzki, Finanse przedsiębiorstwa
Financial performance, Human capital, Enterprise finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Próba retrospektywnej wyceny i oceny wpływu aktywów intelektualnych na wyniki finansowe branży budowlanej i budowlano-montażowej. Bardziej szczegółowym celem jest analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metodologia badania - Zasadniczy cel oraz zakres przedmiotowy badań przesądziły o zastosowanej metodzie badawczej, którą stanowiła w tym przypadku analiza wskaźnikowa. Do badań wykorzystano grupę wskaźników, które w swojej strukturze łączą elementy kapitału ludzkiego z wynikiem finansowym generowanym przez podmioty stanowiące bazę empiryczną. Wynik - W rezultacie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż efektywność kapitału ludzkiego przedsiębiorstw analizowanego sektora wzrastała z roku na rok, o czym świadczyły pozytywne zmiany wartości wskaźników produktywności kapitału ludzkiego. Podkreślić jednak należy, iż w tym wypadku występuje znaczna dodatnia korelacja pomiędzy badanym zjawiskiem a ogólnie panującą tendencją w gospodarce. Istotne znaczenie odgrywa tutaj również fundamentalna siła rozpatrywanych podmiotów. Oryginalność/wartość - W artykule dokonano rzadko stosowanej oceny rentowności inwestycji w aktywa ludzkie, działań mających na celu wzrost wartości dodanej, przychodów i kosztów z kapitału ludzkiego, a także zysku generowanego przez pracowników. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt of retrospective valuation and assessment of the impact of intellectual assets on the financial performance of the construction and construction and assembly industry. A more specific objective is to analyze the efficiency of the use of human resources in the current management of the company. Design/Methodology/approach - The essential objective and scope of the study determined the method used for the research, which was in this case the ratio analysis. The study used a group of indicators which in its structure combine elements of human capital with the financial result generated by the entities constituting the empirical base. Findings - As the result of the analyzes it was found that the efficiency of human capital of enterprises of the analyzed sector increased from year to year as refl ected by positive changes in the indicators of human capital productivity. It should be emphasized, however, that in this case there is a significant positive correlation between the examined phenomenon and generally prevailing trend in the economy. A fundamental strength of the concerned entities plays a significant role. Originality/value - In the article it was rarely used assessment of the profitability of investment in human assets, actions which aim at increasing the added value, income and expenses of human capital and the profits generated by employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bennett Stern III G. (1991), The Quest for Value, Harperbusiness, New York.
  2. Brooking A. (1996), Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London.
  3. Figurska A., Zieliński A. (2003), Zarządzanie wskaźnikami efektywności w HR w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, materiały na konferencję pod red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, s. 175-177.
  4. Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Wydawnicza, Kraków, s. 34.
  5. Kunasz M. (2007), System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie - zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, praca pod red. J. Poteralskiego, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 263-265.
  6. Mentel G. (2009), Wskaźniki strategiczne jako istotny element pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji, Zarządzanie i Marketing, z. 16, nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
  7. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa (2003), red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa, s. 131.
  8. Roos J. (1997), Intellectual Capital. Navigating in the New Business Landscape. McMillan Business, London.
  9. Sierociński P. (2003), Mierniki efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. Wyniki badań spółek giełdowych w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, materiały na konferencję pod red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, s. 147-159.
  10. Steward T.A. (1991), Brain Power. How Intellectual Capital is becoming America's Most Valuable Asset, Fortune, 3 June.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu