BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych
Budgeting Process and its Influence on Financial Situation of Economic Subjects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 409-417, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie, Koszty, Budżet
Management accounting, Budgeting, Costs, Budget
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest ukazanie korzyści płynących z zastosowania narzędzia rachunkowości zarządczej, jakim jest budżetowanie. Proces budżetowania polega nie tylko na stworzeniu planu finansowego, ale przede wszystkim jego kontroli w wykonaniu oraz znalezieniu przyczyn odchyleń, które występują w porównaniu planu ze stanem rzeczywistym. Budżetowanie pomaga w realizacji określonych założeń, które możliwe są do osiągnięcia przez podmiot gospodarczy. Metodologia badania - W pracy zastosowano metodę analizy logicznej, a wykorzystując analizę literatury przedmiotu, przedstawiono podstawy teoretyczne w tym zakresie. Wynik - Analiza zagadnienia pozwoliła na wyszczególnienie wad i zalet budżetowania. Wskazano, dlaczego przedsiębiorstwa korzystają lub nie z tego narzędzia rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość - Wszystkie podmioty gospodarcze borykają się z problemem wzrastających kosztów stałych i zmiennych. Aby zaradzić zmniejszającym się dochodom, stosują narzędzia rachunkowości zarządczej, a w szczególności te, które pomogą w zmniejszeniu kosztów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Purpose of this case study is to demonstrate benefits from using management accounting tool, such as budgeting. Budget process is not only creating it but even more important controlling it, comparing real situation to a budget predictions and finding aberrations. Budgeting helps to achieve specified and possible targets. Budgeting is used mostly by big companies, where cost are counted in thousands and even millions złotych. But recently more often budgeting is considered to be effective even in microenterprises and households. Design/Methodology/approach - In this work logic analyze method was used and analyzing subject literature there were presented theoretical grounds in terms of budgeting. Findings - Analysis of this issue shows us advantages and disadvantages of budgeting. It is indicated why companies are using this management accounting tool, and why they are not. Originality/value - All business entities are facing cost increase problems, both steady and fl oating. To deal with decreasing income they are using management accounting instruments, especially those efficient on costs reducing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K. (2004), Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, s. 76-85.
  2. Gos W. (2009), Budżety w zarządzaniu, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. VI ,Ekspert, Wrocław, s. 265.
  3. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa, s. 11.
  4. Nita B. (2007), Kontrola wykonania budżetów, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, red. E. Nowak, B. Nita, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s. 205-206.
  5. Nowak E. (2007), Podstawowe koncepcje budżetowania, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, red. E. Nowak, B. Nita, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s. 43-44.
  6. Piosik A. (2006), Zasady rachunkowości zarządczej,WN PWN, Warszawa, s. 220-222.
  7. Szczypa P. (2008), Rachunkowość zarządcza, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 125.
  8. Świderska G. K. (2008), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zadania sytuacyjne z rozwiązaniami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 258.
  9. Walczak M., Kowalczyk K. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa, s. 42.
  10. Wermut J. (1994), Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, ODDiK, Gdańsk, s. 90.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu