BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Dorota (University of Finance and Management in Bialystok, Poland)
Title
Cluster Analysis of the Profi tability of Insurance in Poland with Regard to the Type of Capital
Analiza wskaźników rentowności zakładów ubezpieczeń w Polsce z uwzględnieniem rodzaju kapitału
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 435-442, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Kapitał zagraniczny, Rentowność, Analiza wskaźnikowa, Kapitał
Insurance market, Foreign capital, Profitability, Ratio analysis, Capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - analiza wskaźników rentowności w zakładach ubezpieczeń z podziałem na zakłady z przeważającym udziałem kapitału krajowego i zagranicznego w latach 2008-2012. Metodologia badania - wykorzystano standardowe metody badawcze - statystyki opisowej. Wynik - zakłady z przeważającym kapitałem krajowym uzyskiwały znacznie lepsze wyniki aniżeli zakłady z przeważającym kapitałem zagranicznym. Oryginalność/wartość - analiza wskaźników rentowności pozwala na ocenę efektywności kapitału zagranicznego na polskim rynku ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To analyze the profi tability ratios in the insurance division for companies with predominantly domestic and foreign capital in 2008-2012. Design/Methodology/approach - used standard test methods - descriptive statistics. Findings - companies with predominantly domestic capital achieve much better results than companies with predominantly foreign capital. Originality/value - Analysis of the profi tability ratios allows the evaluation of the effectiveness of foreign capital in the Polish insurance market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Roczny, Rynek ubezpieczeń 2008 (2009), KNF, Warszawa.
 2. Biuletyn Roczny, Rynek ubezpieczeń 2009 (2010), KNF, Warszawa.
 3. Biuletyn Roczny, Rynek ubezpieczeń 2010 (2011), KNF, Warszawa.
 4. Biuletyn Roczny, Rynek ubezpieczeń 2011 (2012), KNF, Warszawa.
 5. Biuletyn Roczny, Rynek ubezpieczeń 2012 (2013), KNF, Warszawa.
 6. Janowicz-Lomott M. (2010), Koszty działalności ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a zakłady ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych, in: Ubezpieczenia gospodarcze, ed. W. Ronka-Cmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kowalewski E. (2001), Istota prawna ubezpieczeniowej zasady wzajemności oraz potrzeba nowej regulacji prawnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, in: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (Stan i perspektywy), ed. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń (2014), PUNU, Warszawa, s. 105, www.knf.gov.pl/Images/ metodologia_tcm75-2546.pdf (21.01.2014).
 9. Ostrowska D. (2011), Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 10. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych (2002) ed. M. Janiec, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa.
 11. Piech K. (2007), Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, "Bank i Kredyt", nr 4.
 12. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce (2001), ed. D.J. Błaszczuk, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa.
 13. System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce (2013), ed. D. Ostrowska, Difin, Warszawa.
 14. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (2002), ed. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa.
 15. Witkowska J. (2009), Polski rynek ubezpieczeniowy, in: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, ed. E. Kucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 16. Żetecka K. (2000), Struktura zaangażowania kapitałów zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeniowym w latach 1995-1998, in: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, ed. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, Zeszyt Naukowy nr 276.
 17. www.knf.gov.pl/Images/metodologia_tcm75-2546.pdf (21.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu