BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola zysku całkowitego w ocenie dokonań spółek giełdowych
The Role of Comprehensive Income in the Evaluation of the Joint-Stock Companies's Achievements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 475-487, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Spółki giełdowe, Wynik finansowy, Stopa zwrotu akcji, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Relacje inwestorskie
Stock market companies, Financial performance, Stock rate of returns, Financial statements of listed companies, Investor relations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ocena wyniku całościowego pod kątem użyteczności tej kategorii ekonomicznej dla społeczności inwestorskiej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Metodologia badania - Weryfikacja hipotezy badawczej, iż dochód całkowity, wprowadzony do sprawozdawczości finansowej w 2009 roku, nie tworzy znaczącego dodatniego potencjału informacyjnego o działalności spółki giełdowej, co przekłada się na występowanie słabszych powiązań między wynikiem całościowym a stopami zwrotu z akcji spółek giełdowych w przeciwieństwie do tradycyjnego wyniku finansowego netto. Wynik - W oparciu o analizę spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20 stwierdzić należy, iż forma i struktura prezentacji całkowitych dochodów jest niejednolita, co znacząco utrudnia dokonywanie porównań między spółkami. Ponadto w analizowanych jednostkach odnotowano raczej niskie zależności między wynikami całościowymi a stopami zwrotu z akcji spółek giełdowych. Oryginalność/wartość - Komunikacja spółki akcyjnej z rynkiem stanowi ważny aspekt w zarządzaniu jej finansami, w szczególności w odniesieniu do kreowania odpowiednich relacji pomiędzy spółką a jej interesariuszami. Głównymi finansowymi narzędziami komunikacyjnymi spółek giełdowych są sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie z całkowitych dochodów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The evaluation of the comprehensive income in terms of its economic usefulness for the Investor Relations under the Polish capital market. Design/Methodology/approach - The hypothesis constitutes that the comprehensive income, which was introduced to the financial reporting in 2009, does not create a significant positive information potential of joint-stock company activities and results in a weaker correlation between the comprehensive income and rates of return of listed companies, in contrast to the net profit. Findings - Based on the analysis of the joint-stock companies included in the index WIG-20 it should be noted that the form and structure of the presentation of comprehensive income were not uniform, which significantly hampers comparisons between the companies. Moreover, in the analyzed these enterprise be noted generally weaker correlation between the comprehensive income and rates of return of listed companies. Originality/value - Communication of joint-stock company with a market is an important aspect of corporate finance management in particular with regard to creation of the appropriate relationship between the company and its stakeholders. The main financial communication tools of listed companies are the financial statements, including the comprehensive income statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M. (2002), Rachunkowość a ujawnienie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Baran W. (2006), System informacyjny rachunkowości w kształtowaniu wiarygodności informacji finansowej, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom I. Koncepcje rachunkowości, red. Z. Messner, AE w Katowicach, Katowice, s. 13-14.
 3. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe US, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 25.
 4. Buk H. (2013), Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 278, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9.
 5. Czerwińska T. (2004), Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1, Gdańsk, s. 233.
 6. Ezzamel M., Willmott H., Worthington F. (2008), Manufacturing shareholder value: the role of accounting in organizational transformation, "Accounting, Organizations and Society" no. 33, s. 107-140.
 7. Gleadle P., Cornelius N. (2008), A case study of financialization and EVA®, "Critical Perspectives of Accounting" no. 19, s. 1219-1238.
 8. Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2012), ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
 9. Janiszewska B. (2007), Public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Związek Firm Public Relations, Warszawa.
 10. Kraus K., Lind J. (2010), The impact of the corporate balanced scorecard on corporate control-a research note, "Management Accounting Research" no. 21, s. 265-277.
 11. Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 12. Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 13. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), red. Z. Adamkiewicz, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 14. Niedziółka D.A. (2008), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2003), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Postrach K. (2003), Transparentność informacyjna przedsiębiorstwa jako element kształtujący jego wartość, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, s. 961.
 17. Seitel F.P. (2003), Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa.
 18. Sokół A., Surmacz A.O., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 19. Świderska G., Więcław W. (2012), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 20. Tworzyło D. (2003), Public relations - teoria i studia przypadków, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 21. Suszyński C. (2004), Zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa, s. 333.
 22. Usarkiewicz P. (2003), Relacje inwestorskie - klasyfikacja instrumentów w zależności od adresatów, "Problemy Zarządzania" nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 113.
 23. Walińska E. (2011), Zasady wyceny kapitału własnego oraz jego ujawniania, w: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, red. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 219.
 24. Walińska E., Jurewicz A. (2011), Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym, w: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, red. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu