BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na Pomorzu Zachodnim
Forms of Financing Projects in Cooperation Process and Innovative Activity of Industrial Enterprises in Western Pomerania Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 489-496, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Projekty innowacyjne, Innowacyjność, Współpraca, Przemysł, Region
Innovative Projects, Innovative character, Cooperation, Industry, Region
Note
streszcz., summ..
Country
Pomorze Zachodnie
Abstract
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania polegającego na próbie określenia wpływu determinanty, jaką jest forma finansowania projektów innowacyjnych w kooperacji, na aktywność innowacyjną, szczególnie uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych determinant wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym forma finansowania innowacyjnych projektów w procesie współpracy międzyorganizacyjnej może stymulować aktywność innowacyjną różnokierunkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym form finansowania innowacyjnych projektów w ramach kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych wzięło udział 728 przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011, przy czym 308 przedsiębiorstw uczestniczyło w procesie kooperacji międzyorganizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of forms of financing innovative projects in cooperation process to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and forms of financing innovative projects can infl uence innovativeness and tendency to cooperate with other units in different directions. The research was made in 2009-2011 in Western Pomerania region among 728 industrial enterprises in Western Pomerania region, of which 308 enterprises had been cooperating with other units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2002).
 2. Dzikowski P. (2013), Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, w: Innowacje przyszłością rozwoju regionu, część I, red. A. Świadek, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
 3. Janasz K., Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa 2013.
 4. Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 5. Okoń-Horodyńska E. (1998), Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wydanie trzecie, Paryż.
 7. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków.
 8. Szymański R., Tomaszewski M. (2013), Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, Ekonomiczne Problemy Usług nr 103, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Świadek A. (2007), Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 11. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu