BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Przydatność analizy finansowej w opiniach księgowych trójmiejskich przedsiębiorstw
Usefulness of the Financial Analysis in Opinions of Accounting Enterprises in Tricity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 497-508, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Test Mann-Whitney, Sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa, Księgowy
Mann-Whitney test, Financial reporting, Financial analysis, Accountant
Note
streszcz., summ..
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Cel - główny: określenie przydatności analizy finansowej w pracy zawodowej osób z działów księgowości; szczegółowy: poznanie opinii dotyczącej przydatności analizy finansowej dla użytkowników sprawozdań. Metodologia badania - badanie ankietowe uczestników specjalistycznego kursu zawodowego, pracujących w działach księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw; w celu zbadania istotności powiązań pomiędzy wybranymi odpowiedziami zastosowano test niezależności chi-kwadrat, skorygowany współczynnik kontyngencji C-Pearsona, poprawkę Yatesa statystyki chi-kwadrat, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, porównań wielokrotnych oraz U Manna-Whitneya dla dwóch niezależnych prób. Wynik - występują istotne statystycznie zależności pomiędzy oceną przydatności analizy finansowej a wielkością przedsiębiorstwa, w którym pracuje ankietowany; nie ma natomiast takiej korelacji z zajmowanym stanowiskiem pracy. Oryginalność/wartość - badania na grupie osób na trzecim poziomie (z czterech) certyfikacji zawodu księgowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - main aim: determining the usefulness of financial analysis in pa job of people from account departments; specific aim: getting to know the opinion concerning the usefulness of the financial analysis to users of reports. Design/methodology/approach - questionnaire survey of participants of the specialist professional course, working in the accounts departments of Tricity enterprises; in order to examine the relevance of connections between chosen replies there were conducted: a test of the independence chi-square, corrected rate of the contingency of C-Pearson, Yates's statistics of chi-square, ANOVA test Kruskal's-Wallis's ranks of repeated comparisons and U Mann-Whitney's for two independent attempts. Findings - there are essential statistical relations between the evaluation of the usefulness of the financial analysis and the size of the company, which the respondent works in; however there is not such correlation with a taken workstation. Originality/value - researchers on the group of people on the third level (from four) of certification of the profession of the accountant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (2009), red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa, s. 16-18, 67.
  2. Kardyś M., Najczęściej popełniane błędy w zakresie analizy finansowej, w: Prawo Przedsiębiorcy 47/2007 z 20.11.2007, s. 41.
  3. Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M. (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP, Warszawa, s. 17.
  4. Rachunkowość Finansowa i Audyt 3/2004 z 01.03.2004, Wiarygodność obrazu jednostki gospodarczej prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego, s. 6.
  5. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 1, StatSoft Polska, Kraków s. 326.
  6. Uziębło A. (2002), Zmiany w sprawozdaniach finansowych w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1/2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 159-179.
  7. Zuchewicz J. (2011), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, w: Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 183-193.
  8. http://www.instytut.skwp.pl, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu