BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse
Accounting as a Science - its Relationship to the Discipline of Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 509-523, rys., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Teoria rachunkowości, Nauki ekonomiczne, System informacyjny rachunkowości, Finanse
Accounting theory, Economic sciences, Accounting information system, Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny "finanse". Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), analizę materiałów źródłowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule sformułowano postulat współdziałania dyscyplin w naukach ekonomicznych w obszarze metod i narzędzi badawczych, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości każdej z nich. Oryginalność/wartość - Przedstawione treści wydają się być wartościowe, zważywszy na dynamiczny rozwój globalnej rzeczywistości gospodarczej, której pomiar staje się coraz bardziej skomplikowany i wymaga uporządkowania oraz współpracy różnych dyscyplin naukowych, czyli podejścia interdyscyplinarnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is the presentation of accounting as a science and an indication of its place and role in economic sciences, in particular its relationship to the discipline of finance. Research methodology - The paper used a method of study of literature (Polish and foreign literature), analysis of source materials and the method of deduction and induction. Result - The result of the consideration presenting in the Article is proposition of cooperation between disciplines in economic science in the field of research methods and tools, while maintaining the identity of each of them. Originality /value - The contents seem to be valuable given the dynamic growth of the global economic reality, the measurement becomes more complicated and requires order and cooperation between different scientific disciplines, or interdisciplinary approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz Z., Ignatowski R. (1990), Ramy konceptualne przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych, "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych", nr 2.
 2. Agrawal S.P., Jensen P.H., Meador A.L., Sellers K. (1989), An International Comparison of Conceptual Frameworks of Accountancy, "The International Journal of Accounting", vol. 24, s. 237-249.
 3. Belkaoui A.R. (2000), Accounting Theory, University of Illinois, Chicago.
 4. Beresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja "true and fair view" w praktyce światowej i w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 39, SKwP, Warszawa.
 5. Brzezin W. (1987), Statyczne teorie bilansowe, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", seria: "Ekonomia" XI, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole.
 6. Brzezin W. (1998), Powstanie i rozwój ogólnej teorii rachunkowości, w: Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawa.
 7. Burzym E. (2008), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 45 (101), SKwP, Warszawa.
 8. Burzym E. (2008b, Społeczna funkcje rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 45 (101), SKwP, Warszawa.
 9. FASB Concepts (1993), w: Original Pronouncements Accounting Standards as of June 1, FASB.
 10. Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (1990), IASC, London.
 11. Gmytrasiewicz M. (1977), Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, "Monografie i Opracowania", Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 12. Gmytrasiewicz M., Peche T., Świderska G. (1978), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 13. Hendriksen E.S. (1982), Accounting Theory, Richard D. Irwin, Homewood.
 14. Jarugowa A. i in. (1998), Rachunkowość finansowa, Rafib, Łódź.
 15. Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), SKwP, Warszawa 2002.
 16. Kossut Z. (1959), Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa.
 17. Littelton A.C., Zimmerman V. K. (1962), Accounting Theory. Continuity and Change, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 18. Most K. (1977), Accounting Theory, Grid Publishing, Inc., Colombus, Ohio.
 19. Peche T. (1991), Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 20. Peche T. (1965), Ogólna teoria rachunkowości, PWE, Warszawa.
 21. Schweitzer M. (2000), Przydatność pagatorycznej teorii rachunkowości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 55, SKwP, Warszawa.
 22. Skowroński J. (1985), Zasady dobrej rachunkowości, "Rachunkowość", nr 10.
 23. Skrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 24. Szychta A. (1994), Konsekwencje "złotego wieku" badań apriorycznych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 28, SKwP, Warszawa.
 25. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa.
 26. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, "Monografie i Opracowania" Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 27. Świderska G. (1998), Wpływ teorii dynamicznej bilansu na rozwój współczesnej rachunkowości, w: Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawa.
 28. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 29. Wojciechowski E. (1964), Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu