BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw
Efficiency Measurement and Corporate Goals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 547-558, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Pomiar efektywności, Wskaźniki finansowe, Cele przedsiębiorstwa
Efficiency measurement, Financial indicators, Corporate objectives
Note
streszcz., summ..
Abstract
Efektywność stanowi jedno z kluczowych zagadnień dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest efektywność ekonomiczna, definiowana jako różnica pomiędzy efektami a nakładami. Efektywność to również działanie prowadzące do określonego celu. W literaturze trudno znaleźć jednolite stanowisko odnośnie głównego celu funkcjonowania przedsiębiorstw. Poszczególne teorie reprezentują różne podejście do tego zagadnienia. Prezentowane w niniejszym artykule podejście w zakresie doboru wskaźników bazuje na założeniu, że kluczowymi czynnikami determinującymi efektywność przedsiębiorstwa jest rentowność operacyjna działalności i płynność finansowa. Proponowany zestaw wskaźników pozwala na pomiar i ocenę efektywności z punktu widzenia kluczowych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Efficiency is one of the key issues in economics and management sciences. Economic efficiency, defined as difference between effects and expenditures, is subject of particular interest. Efficiency can be also understood as acting towards particular goal. It is very difficult to find in literature a common position for the main goal of enterprise. Different theories represent different approach to this issue. The approach presented in that paper is based on the assumption that profitability of operating activity and financial liquidity are the main efficiency drivers. The proposed set of indicators can be useful in measurement and valuation of efficiency in terms of key corporate goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E. I. (2005), An emerging market credit scoring system for corporate bonds, Emerging Markets Review, September.
 2. Copeland T., Coler T., Murrin J. (1990), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 1st ed., John Wiley&Sons Inc., New York.
 3. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 4. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 5. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Lindenberg E. B., Ross S. A. (1981), Tobin's Q ratio and industrial organization, The Journal of Business, Vol. 54, No. 1, January.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, REBIS, Poznań.
 9. Skrzypek E. (2007), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha i B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, T. 97, z. 2.
 11. Wrzosek S. (2005), Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław.
 12. www.wprost.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu