BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki), Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ zarządzania płynnością na poziom wartości dodanej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
The Impact of Liquidity Management on the Economic Value Added on Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 559-572, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Zarządzanie płynnością finansową, Płynność finansowa, Spółki giełdowe
Economic Value Added (EVA), Liquidity management, Financial liquidity, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule przedstawiono analizę problemu wpływu płynności przedsiębiorstwa na poziom ekonomicznej wartości dodanej analizując różne podejścia do niej. Jako płynność uwzględniono zatem cykl konwersji gotówki, wskaźnik płynności bieżącej i poziom gotówki w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzeniu badania stwierdzono słaby, ale istotny statystycznie wpływ wskaźników płynności na kreowanie ekonomicznej wartości dodanej. Może być to związane z brakiem prowadzenia konsekwentnych strategii zarządzania płynnością w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the impact of the company's liquidity level on economic value added by analyzing different approaches to liquidity. As liquidity therefore includes the cash conversion cycle, current ratio and the level of cash in the company. Authors found a weak but statistically signifi cant effect of liquidity on the creation of economic value added. This may be related to the lack of consistent liquidity management strategy conducting in Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolek M., Wolski R., Kacprzyk M. (2012), The Relationship Between Economic Value Added And Cash Conversion Cycle In Companies Listed On The Warsaw Stock Exchange, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finance", vol. 8, nr 2 s. 1-10.
 2. Cwynar W., Cwynar A. (2006), EVA i wartość przyszłego wzrostu, "Przegląd Organizacji" nr 3, s. 35-38.
 3. Deloof M. (2001), Belgian Intragroup Relations and the Determinants of Corporate Liquid Reserves, "European Financial Management", vol. 7, no. 3, s. 375-392.
 4. Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 6. Dudycz T. (2001), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Monografie i Opracowania", nr 143.
 7. Dudycz T., Szymański P. (2004), Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 83-97.
 8. Ehrbar A. (2000), EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 9. Gallinger G.W., Healey P.B. (1991), Liquidity analysis on management. Addison-Wesley Publishing Company, Menlo Park.
 10. Gałązka M., Analiza wrażliwości rynkowej ekonomicznej wartości dodanej, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/ RE2/2Galazka.pdf.
 11. Johnson R., Soenen L. (2003), Indicators of successful companies, "European Management Journal", no 3.
 12. Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 38, nr 94, s. 121-137.
 13. Kleiman R. (1999), Some New Evidence On EVA Companies, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 12, s. 80-91.
 14. Kowalik M. (2008), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, s. 332-341.
 15. Marshall A. (1890), Principles of Economics, vol. 1, MacMillan & Co., New York, s. 142.
 16. Nowak A., Iwanicz-Drozdowska M. (2001), Nowe metody oceny i zarządzania efektywnością, "Bank" nr 3, s. 58-62.
 17. Prakash A. , Chang C., Davidson L., Lee C. (2003), Adoption of Economic Value Added and financial ratios, "The International Journal of Finance", vol. 15, no 2.
 18. Richards V.D., Laughlin E.J. (1980), A Cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management", s. 32-38.
 19. Shilling G. (1996), Working Capital's Role in Maintaining Company Liquidity, "TMA Journal".
 20. Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 21. Sierpińska M., Jachna T., (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Sumek-Brandys B. (2000), Mierniki kreowania dodatkowej wartości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 553, s. 151-160.
 23. Zaleska M. (2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu