BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością
Balance Sheet Valuation of Real Estate in Enterprises Facing Bankruptcy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 585-596, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena, Bilans, Nieruchomości, Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Wycena bilansowa
Valuation, Balance sheet, Real estate, Bankruptcy, Enterprise bankruptcy, Economic crisis, Balance valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza zasad wyceny bilansowej nieruchomości oraz ich wpływu na obraz sytuacji majątkowej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. Metodologia badania - W ramach realizacji celu pracy przeprowadzono studia literaturowe, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF w zakresie wyceny aktywów oraz przeprowadzono badania empiryczne na grupie 100 przedsiębiorstw, w których ogłoszono upadłość. Zgromadzona próba badawcza jest istotnym reprezentantem zjawiska w skali kraju. Wynik - Wyniki badań wskazują na ograniczoną rolę bilansu jako źródła informacji o wartości nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością. Oryginalność/wartość - Tematyka wyceny aktywów w warunkach zagrożenia upadłością poruszana jest stosunkowo rzadko. Szczególnie w czasach rosnącej liczby upadłości nabiera ona znaczenia dla poznania i zrozumienia finansowych aspektów upadłości przedsiębiorstw. Wyniki badań podkreślają rangę indywidualnego osądu wartości aktywów i rolę szacunków w postępowaniu upadłościowym. Poznanie zasad wpływających na wycenę aktywów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością może pozytywnie wpływać na minimalizację negatywnych skutków bankructw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the present article is to analyse the principles of balance sheet valuation of real estate and their impact on financial positions presented in financial statements of enterprises at risk of bankruptcy. Design/Methodology/approach - As part of the implementation of the paper, objective desk research has been carried out with particular consideration of the regulations of the Accounting Act and IASs/ IFRSs with respect to valuation of real estate included in fixed assets and the empirical research carried out on a group of 100 companies on which courts declared bankruptcy. The study sample constitutes 14% of the population and is a significant representation of the national phenomenon. Findings - The research results indicate the limited role of balance sheets as a source of information about the value of real estate in companies at bankruptcy risk. Originality/value - The subject of assets evaluation in conditions of bankruptcy risk is tackled relatively infrequently. Particularly at times of a growing number of bankruptcies it gains significance for learning and understanding the financial aspects of bankruptcies. Research results highlight the importance of individual judgement of assets value and the role of estimates in bankruptcy proceedings. Learning the principles governing evaluation of assets of companies at bankruptcy risk may positively infl uence minimization of negative results of bankruptcies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander D., Nobes Ch. (2007), Financial Accounting an International Introduction, Prentice Hall/Financial Times, Essex.
 2. Bauer K. (2013), Analiza porównawcza bilansowej i szacunkowej wartości środków trwałych w postępowaniu w przedmiocie upadłości, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 601-618.
 3. Bauer K. (2013), Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, red. B. Micherda i M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 13-22.
 4. Damodaran A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, University Edition, John Wiley & Sons.
 5. Davies T., Boczko T. (2005), Financial Accounting An Introduction, The McGraw-Hill Companies.
 6. Frendzel M. (2011), Wykorzystanie wartości godziwej do wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych przez spółki giełdowe w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 258, s. 33-47.
 7. Gierusz J. (2008), Nieruchomości inwestycyjne - analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2), Gdańsk, s. 41-53.
 8. Gierusz J. (2009), Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa, s. 51-61.
 9. Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa, s. 63-70.
 10. Gos W., Hońko S. (2013), Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działania, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 129, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 131-143.
 11. Karmańska A. (2009), Problemy wartości ekonomicznej w kontekście systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), Warszawa, s. 71-88.
 12. Krasodomska J. (2010), Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, red. B. Micherda, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, t. 1, s. 334-341.
 13. Mączyńska E. (2009), Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 31-62.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), International Standards Committee Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 15. Niemczyk R. (2009), Gospodarka i obrót nieruchomościami, Difin, Warszawa.
 16. Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Hatzichristos T., French N. (2003), Real estate appraisal: a review of valuation methods, "Journal of Property Investment & Finance" 21 (4), pp. 383-401.
 17. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku (2012), www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20 Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_caly_2011_COFACE (24.02.2013)
 18. Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 19. Surdykowska S.T. (2012), Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin, Warszawa.
 20. Szczesny A., Valentincic A. (2013), Asset Write-offs in Private Firms - The Case of German SMEs, "Journal of Business Finance & Accounting", vol. 40 (3) & (4), (April/May), s. 285-317.
 21. Toborek-Mazur J. (2009), Kapitał mniejszości w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 796, Kraków, s. 47-62.
 22. Tokarski A. (2013), Wykorzystanie sprawozdania finansowego na potrzeby postępowania upadłościowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 219-227.
 23. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 25. Walińska E., Jędrzejewski S. (2009), Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności - zasada ostrożności, czy treść ekonomiczna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51 (107), SKwP, Warszawa, s. 165-176.
 26. Wędzki D. (2012), The sequence of Cash flow in bankruptcy prediction: evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68 (124), SKwP, Warszawa, s. 161-179.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu