BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth
Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 653-661, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Enterprise valuation, Enterprise value, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja bilansowego i podatkowego ujęcia wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie wartości firmy. Metodologia - przegląd krajowej i światowej literatury tematu, analiza obowiązujących aktów prawnych. Wyniki - omówienie różnic w definiowaniu i klasyfikowaniu wartości firmy, prezentacja na wybranych przykładach różne sposoby powstawania wartości firmy w zależności od sposobu konsolidacji jednostek. Oryginalność/wartość - porównanie ujęć wartości niematerialnych i prawnych, wskazanie różnic w klasyfikacji wartości firmy jako elementu majątku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the classification and evaluation of intangible assets showing a variety of approaches depending on the adopted legal solutions. Methodology/approach - an overview of the national and world literature topic, analysis of current legislation acts. Findings - discussion of the differences in defining and classifying the goodwill, presentation on selected examples of different ways of goodwill depending on methods of consolidation of units. Originality/value - comparisons of intangible assets, an indication of the differences in the classification of goodwill as part of assets of the units (in the light of polish accounting law and tax law). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualności MSSF, www.pwc.pl/pl/aktualnosci-mssf/assets/aktualnosci_mssf_01_2013.pdf.
 2. Beretta Zanoni A., (2009) in: Accounting for goodwill, Routledge, New York.
 3. Bojewska B., (2013) Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, in: Editors R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, p. 143.
 4. Cieciura M., (2012) Rozliczanie wartości firmy w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu. pl Warsaw, p. 18.
 5. Dobija D., (2010) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Seria wydawnicza Zarządzanie wiedzą, Kozminski University, Warsaw, p. 58.
 6. G. Hubenthal, R. Mozes, P. Tetyakov, M. Kockelkoren (2003), Goodwill Accounting - A Comparison between IAS, GAAP and German Rules, GRIN, pp. 6-13.
 7. MSSF 3, (2012)Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 (MSR38), Wartości niematerialne i prawne, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP, Warsaw.
 8. Olchowicz I., (2009) Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa, p. 367.
 9. Patterson R., (2002) Compendium of Accounting and Finance, University of Technology Business School, Warsaw.
 10. Pfaff J., (2007) Wartości niematerialne i prawne, in: Prawo bilansowe i podatkowe, B. Micherdy, Ed. Difin, Warszawa, p. 47.
 11. Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej. Przewodnik po znowelizowanych standardach MSS F3 i MSR 27, www.deloitte.com, pp. 62-67.
 12. Rachunkowość finansowa i podatkowa, (2005) ed. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Stickney C.P., Weil R.L., Schipper K., Francis J. (2010), Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses, South Western Cengage Learning, Canada, p. 437.
 14. Urbanek G., (2011) Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warsaw, p. 141.
 15. The Corporate Income Tax Act of 15 February 1992, Journal of Laws no. 21, item 86, as amended.
 16. Accounting Act of 29 September 1994, consolidated text Journal of Laws 2013, item 330.
 17. Wędzki D., (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, vol. 1, Sprawozdanie finansowe, Oficyna A Wolters Kluwer Business, Warsaw, p. 180.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu