BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał intelektualny jako element wartości przedsiębiorstwa
Intellectual Capital as an Element of Goodwill of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 687-694, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Enterprise value, Intellectual capital, Creating company's value, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł wskazuje na rosnące potrzeby pomiaru kapitału intelektualnego, szczególnie w nowoczesnej gospodarce, gdzie zasoby niematerialne są najcenniejszym zasobem i podstawowym, trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Aby móc efektywnie zarządzać tymi zasobami, należy mieć świadomość ich wartości. Oszacowanie tej wielkości oraz określenie wpływu efektywnego zarządzanie aktywami niematerialnymi na wartość całego przedsiębiorstwa jest procesem złożonym. Na świecie i w Polsce problem efektywnego zarządzania aktywami niematerialnymi jest podnoszony od wielu lat, choć rozważania są w większości poświęcone dużym organizacjom. Do chwili obecnej nie wypracowano też ogólnie uznanych koncepcji w tym obszarze. Przedsiębiorcy (zwłaszcza duże firmy) coraz częściej dostrzegają potrzebę badania wielkości posiadanego potencjału niematerialnego. (abstrakt oryginalny)

In the modern economy intangible assets constitute the most valuable resource and a fundamental, permanent source of an enterprise's competitive advantage. Effective management of these resources requires one to be aware of their value. Estimating that value and specifying the effective impact of intangible asset management on the entire enterprise is a complex process. The issue of effective intangible asset management has been raised for many years, both globally and in Poland, although such consideration chiefly concerned large organizations. No widely accepted concepts in this respect have been developed so far. Entrepreneurs (particularly large enterprises) more and more often recognize the need for analysing the value of the intangible potential they possess. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
  2. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  3. Fazlagić J., Ryzykowne inwestycje, http://ceo.cxo.pl/artykuly/36577_1/Ryzykowne.inwestycje.html (dostęp: styczeń 2013).
  4. Marcinkowska A. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Panfil M., Szablewski A. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa.
  6. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
  7. Sullivan P.H. (1999), Profiting from intellectual capital, "Journal of Knowledge Management", vol. 3, no. 2.
  8. Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  9. Watts D. (2004), Teoria "sześciu stopni": czyli jak wykorzystać w biznesie zjawisko sieci, "Harvard Business Review Polska", październik.
  10. Załoga E., Stępień G. 2008), Czynniki determinujące integrację w transporcie, w: Problemy transportu i logistyki, red. F. Gronowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu