BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubacki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, absolwent)
Title
Marka we współczesnej gospodarce
Trademark in Recent Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 705-719, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Marka, Znaki towarowe, Wycena, Wycena wartości niematerialnych, Wycena marki
Brand, Trademarks, Valuation, Valuation of intangible assets, Brand valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule dokonano usystematyzowania pojęć związanych z marką oraz znakiem towarowym. Ponadto przedstawiono zwiększającą się rolę marki we współczesnej gospodarce. Jej postrzeganie ewoluowało wraz z rozwojem światowej gospodarki na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, od atrybutu pozwalającego wyłącznie na identyfikację produktów i usług poszczególnych producentów, do kluczowego składnika aktywów wpływającego na wartość przedsiębiorstwa i stanowiącego jedno ze źródeł budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu wskazano na pojawiające się możliwości wykorzystania silnej marki, nie tylko jako czynnika wzrostu wolumenu sprzedaży oraz cen produktów lub usług, ale również w procesie upadłości przedsiębiorstw, czy też w procesie redukcji obciążeń o charakterze podatkowym. Czynniki te rodzą konieczność wyceny marek, jednak brak jest w tym temacie usystematyzowanych standardów i metod. (abstrakt oryginalny)

This article systematizes notions associated with the brand and the trademark. It also describes an increasing role of the brand in the contemporary economy, as it has evolved along with the development of the global economy, from the attribute aimed solely in an identifi cation of each company`s goods, to the key element of the company`s assets affecting it`s market value and ability to create long-term competitive advantage. Article points out existing possibilities of utilizing the strong brand, not only as the factor affecting an increase in company`s sales volume and price, but also as an asset which can be used in the bankruptcy process, or in the tax expenses reduction. Shifting role of the brand creates necessity of its valuation, however currently there are no systematized standards and methods in this topic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A. (1991), Managing Brand Equity, Simon and Schuster.
 2. Altkorn J. (1999), Strategia marki, PWE, Warszawa.
 3. Ambler T. (1999), Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 4. BrandZ Top 100 - Most valuable global brands 2012, Millward Brown, 2012.
 5. BrandZ Top 100 - Most valuable global brands 2013, Millward Brown, 2013.
 6. Chernatony de, L. Dall'Ormo Riely, F. (1997), Brand Consultants Perspectives on the Concept of "the Brand", "Marketing and Research Today", Fabruary.
 7. Dryl T. (2012), Zaufanie jako element zarządzania marką, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Fazlagić J. (2011), Marketing szkoły, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Haigh D. (2011), How marketing can increase business value?
 10. ISO 10668:2010 - Brand valuation - Requirements for monetary brand valuation, International Standard Organization, September.
 11. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2013), Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Keller K.L. (1998), Stategic Brand Management: Building, Managing and Measuring Brand Equity, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 13. Kohli Ch., Leuthesser L. (2001), Brand Equity: Capitalizing on Intellectual Property, "Ivey Business Journal".
 14. Paszkiewicz A. (2010), Pomiar marki w świetle koncepcji tworzenia wartości dla akcjonariuszy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Reputacja marki i sukces w biznesie - rynek telekomunikacyjny, Bankier.pl, 9.04.2010, www.bankier.pl/wiadomosc/ Reputacja-i-sukces-w-biznesie-rynek-telekomunikacyjny-2121646.html
 16. Roberts S. (2011), Brand Valuation: the methodologies, "Intellectual Property Magazine", February.
 17. Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzania marką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. The Power of Private Label in Europe An insight into consumer attitudes (2005), AC Nielsen.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994r., nr 121, poz. 591, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
 20. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 o rachunkowości, DzU z 2013 r., art.120, ust. 1-2, poz. 1410.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu