BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kuczowic Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wyniki badań
Dividend Policy in the Context of Investor Relations of the Companies Quoted on Warsaw Stock Exchange-Results of the Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 723-734, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Akcjonariusz, Polityka dywidend, Relacje inwestorskie
Stock market companies, Dividend, Shareholders, Dividend policy, Investor relations
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ukazanie podejścia do polityki dywidend spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w kontekście relacji inwestorskich. W artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny koncepcji przekazywania inwestorom informacji o stosowanej polityce dywidend. Metodologia badania - Badania objęły 118 spółek dywidendowych wybranych spośród spółek notowanych na GPW w latach 2006-2012. Autorzy analizowali składniki polityki dywidend spółek oraz kanały informowania o niej inwestorów. Wyniki analizy odniesiono do teoretycznych zasad kształtowania relacji inwestorskich formułowanych w literaturze. Wynik - Jeśli poziom kształtowania relacji inwestorskich przez polskie spółki publiczne można uznać za przeciętny, to komunikacja w zakresie polityki dywidend musi być uznana za niezadawalającą. Brak konsekwencji, systematyczności komunikowania i ogólnikowość sformułowań to główne niedoskonałości tego obszaru relacji inwestorskich. Znaczna część spółek dywidendowych w ogóle nie informuje inwestorów o założeniach swojej polityki dywidendowej, a sposób formułowania polityki dywidend przez spółki ogłaszające ją w publikowanych materiałach w niewielkim stopniu przyczynia się do pogłębienia wiedzy inwestorów w tym zakresie. Oryginalność/wartość - Opisywane w polskiej literaturze badania nad realizacją relacji inwestorskich przez polskie spółki w niewielkim stopniu uwzględniały problem polityki dywidend. W tym kontekście podjęte przez autorów artykułu badania są przyczynkiem do opisu słabo poznanego obszaru komunikacji między spółkami a inwestorami. Jednocześnie jest to obszar ważny dla inwestorów budujących portfele w oparciu o spółki dywidendowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the article is to show the approach to dividend policy of the companies quoted on Warsaw Stock Exchange in the context of investor relations. The article is an attempt to identify and evaluate the concepts of passing the information about their dividend policies to investors by dividend companies. Design/Methodology/approach - The study covered 180 dividend companies selected from companies quoted on Warsaw Stock Exchange in the period 2002-2012. The authors analysed the components of the dividend policies of the companies and the channels through which investors are informed about them. The results of the study were compared with the theoretical principles described in the works on the topic. Findings - One can describe the level of the development of investor relations to be average, but the communication concerning the dividend policies must be described as inadequate. It can be characterised by a lack of consequence and regularity as well as vagueness of the messages passed to investors. A significant number of dividend companies does not inform the investors about the goals of their dividend policies. In addition, the way in which the dividend policies are formed and published by companies in different materials does not contribute to deeper knowledge of investors. Originality/value - The studies carried out in Poland on the development of investor relations by companies have rarely taken into consideration the problem of dividend policies. This study contributes to the description of the poorly known topic of the communication between companies and investors, which is a very important issue for investors building portfolios based on dividend companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwińska T. (2004), Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Inwestycje i Nieruchomości" nr 1.
 2. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 3. Dziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dziawgo D. (2010), Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych, "Akcjonariusz" nr 1.
 5. Gajewska-Jedwabny A. (2004), Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuziemek, Poltext, Warszawa.
 6. Gregory A. (1997), Public Relations w praktyce, WPSB, Kraków.
 7. Kempchen D., Koeser A., Mareshal C., Mehta R., Radzyminski V., Thuer D. (2008), Fixed Income Investor Relations - How to Communicate with Debt Holders?, w: Investor Relations management, red. M. Mietzner, D. Schierek, DIRK Forschungsreihe, Hamburg-Muenchen.
 8. Krug A.M. (2010), Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej, Poligraf, Brzezia Łąka.
 9. Krzesiński P. (2004), Wynagradzanie pracowników, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. Z. Skawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Niedziółka D.A. (2008), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Oficjalna strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz NewConnect, www.corp-gov.gpw.pl (9.12.2013).
 12. Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa.
 13. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (2013), red. G. Łukasik, Difin, Warszawa.
 15. Ryan T.M., Jacobs Ch.A. (2005), Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation, Wiley Finance, Hoboken.
 16. Seitel F.P. (2003), Public relations w praktyce, Felberg, Warszawa.
 17. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 18. Stradomski M. (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 19. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2013, nr 0, poz. 433.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu