BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect
Design and Development of Business Models of Companies on the Capital Market - NewConnect Experience
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 735-745, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Modele biznesowe, Rynek równoległy, Rynek NewConnect
Capital market, Business models, Parallel market, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia zagadnienie projektowania modeli biznesu. Odnosi się do problemu dojrzewania modeli biznesu w kontekście wzrastających wymagań rynku NewConnect. Model biznesu powinien być rozpatrywany w kontekście wyceny wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnienia efektywności rynku NewConnect. Zarządzanie wartością powinno być realizowane z uwzględnieniem czynników stymulujących dynamikę modeli biznesu. Problemy rynku NewConnect mogą w części zostać rozwiązane poprzez zwrócenie uwagi na atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstw w kontekście charakterystyk ich modeli biznesu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the design assumptions business models. It refers to the problem of ripening business models in the context of increasing demands NewConnect. The business model should be considered in the context of the valuation of companies with regard to issues of efficiency NewConnect. Value management should be implemented by taking into account the factors stimulating the dynamics of business models. Problems NewConnect may in part be solved by drawing attention to the investment attractiveness of enterprises in the context of the characteristics of their business models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beg D., Fisher S., Dornbusch R.(2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Brettel M., Strese S., Flatten T.C.(2012), Improving the performance of business models with relationship marketing efforts - An entrepreneurial perspective, "European Management Journal" 30.
 3. Brandenburg H. (1999), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 4. Chesbrough H. (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press.
 5. Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu, koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 6. Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofi i nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012.
 7. Huizingh E.K.R.E, (2011), Open innovation: State of the art and future perspectives, Technovation 31.
 8. Jabłoński A., Jabłoński M. (2013) Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
 9. Jabłoński A. (2013) Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 10. Jabłoński M.(2013) , Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 11. Jagielnicki A. (2013), NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 12. Kordela D. (2013), NewConnect - Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 13. Kozioł-Nadolna K. (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 14. Przewodnik po rynku NewConnect, (2013), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 15. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG- Press, Warszawa.
 16. Stabryła A. (2012), Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 20, nr 1,.
 17. Szczepankowski P. (2013), Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 18. Zarzecki, D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu